THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2020/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CẤP NHÀ NƯỚC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM2009 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chứckỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổchức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010, gồm cácông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủtướng Chính phủ - Trưởng ban;

2. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởngban Ban Tuyên giáo Trung ương – Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Khánh Toàn, Thứtrưởng thường trực Bộ Công an – thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Thạo, Phó ChánhVăn phòng Trung ương Đảng – thành viên;

6. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ - thành viên;

7. Ông Lê Bá Trình, Ủy viên thườngtrực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – thành viên;

8. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

9. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng BộThông tin và Truyền thông – thành viên;

10. Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng BộTài chính – thành viên;

11. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủnhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng – thành viên;

12. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủtịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – thành viên;

13. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội – thành viên

Điều 2. Ban Tổ chức cấp Nhànước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010 có trách nhiệm giúp BộChính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm cácngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệmvụ.

Điều 3. Giao Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch là cơ quan Thường trực giúp việc Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷniệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộichịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng