THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2021/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHI TIẾT THI HÀNHNGHỊ QUYẾT SỐ 35/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHỦ TRƯƠNG,ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC2010 – 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 về chủtrương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từnăm 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Nghịquyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ5 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục vàđào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015.

Điều 2. Bộ trưởng các Bộ:Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch vàĐầu tư, Nội vụ căn cứ vào nhiệm vụ nêu tại Điều 1, thành lập Ban soạn thảo xâydựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện Quyết định này (Bảng giaokế hoạch soạn thảo các Nghị định, Quyết định, Thông tư liên tịch kèm theo Quyếtđịnh này).

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộđã nêu tại Điều 2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

XÂYDỰNG VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03tháng 12 năm 2009)

STT

Nội dung

Hình thức văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thẩm quyền ban hành

Thời gian ban hành

Ghi chú

1

Quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015

Nghị định của Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chính phủ

Tháng 12 năm 2009

2

Quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Nghị định của Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chính phủ

Quý II năm 2010

3

Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12 năm 2009

4

Quy định bảo lưu phụ cấp đứng lớp cho nhà giáo được điều động về làm công tác quản lý

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thủ tướng Chính phủ

Quý I năm 2010

5

Điều chỉnh khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2009 – 2010

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thủ tướng Chính phủ

Đã ban hành tháng 8 năm 2009

6

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và ở địa phương trong công tác lập, giao và thực hiện kế hoạch ngân sách giáo dục và đào tạo

Thông tư liên tịch

Bộ Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ

Liên bộ

Quý II năm 2010