ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 07 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ THÙ LAO CHO CÁN BỘCHUYÊN TRÁCH VÀ CỘNG TÁC VIÊN DINH DƯỠNG TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG KHÔNG TRỌNG ĐIỂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Y tế về việc hướng dẫn quảnlý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chốngmột số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010;

Được sự nhất trí của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tạicông văn số 90/HĐND-TH ngày 27 tháng 6 năm 2008 về việc thống nhất Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo đề nghị củaGiám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1699/TTr-STC ngày 29 tháng 7 năm 2008;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi hỗ trợ chế độ thù lao cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dinhdưỡng tại các xã, phường không trọng điểm với mức chi cụ thể sau:

- Chi hỗ trợ chế độ thù lao cho cán bộ chuyên trách dinhdưỡng tại các xã, phường không trọng điểm: 100.000 đồng/xã, phường/tháng.

- Chi hỗ trợ chế độ thù lao cho cộng tác viên dinh dưỡng ởcác thôn, khu phố thuộc các xã, phường không trọng điểm: 50.000 đồng/thôn, khuphố/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện: từ dự toán kinh phí phòng chốngsuy dinh dưỡng được giao hằng năm của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (năm2008 chi trong dự toán đã được giao tại Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 26 tháng12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thựchiện từ tháng 01/2008; bãi bỏ Quyết định số 175/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời một số mứcchi cho hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tàichính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà