THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2036/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN SƠN CHÂU GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TYTHUỐC LÁ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 11173/TTr-BCT ngày 06 tháng 11năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 68/TTr-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thờihạn ông Trần Sơn Châu, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênThuốc lá Sài Gòn, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá ViệtNam.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc láViệt Nam và ông Trần Sơn Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐMDN, Cổng TTĐT, VPBCS (3).
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng