THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2046/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCTHAY PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃHỘI GIAI ĐOẠN 2008-2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 về việc thành lập BanChỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015 và Quyết địnhsố 60/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 về việc thay Phó Chủ tịch thường trựcBan chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015 của Thủtướng Chính phủ.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 6473/BGDĐT-TCCB ngày 08 tháng 10 năm 2010 về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo quốc gia vềđào tạo theo nhu cầu xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cửông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm Phó Trưởng ban thườngtrực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015(thành lập theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 và Quyếtđịnh số 1603/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) thay ôngPhạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (được cử làm Phó Trưởng banthường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008– 2015 theo Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ).

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng