THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2068/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊCHUẨN VIỆC BẦU THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG NHIỆM KỲ 2011-2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủtịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theoNghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 và đề nghịcủa Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4628/TTr-BNV ngày 20 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầuthành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

1. Các Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Anh Cương, Ủy viên BanThường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chí Linh.

- Ông Nguyễn Văn Quế, Ủy viên banChấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Ủy viên: Ông Đinh Văn Truy, Ủyviên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các ông có tên tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng