THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-----------

Số: 2069/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TỔ CHỨC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – LỄ HỘI ĐỀN HÙNG NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về Nghilễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài;
Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chứckỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủvề việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội 2010;
Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn tronghai năm 2009 – 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Giỗ TổHùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 với các nội dung chính sau đây:

1. Quy mô tổ chức: Cấp Quốc gia.

2. Thời gian và địa điểm tổchức:

a) Tại tỉnh Phú Thọ: Tổ chứctrong 10 ngày, từ ngày 14 tháng 4 năm 2010 đến ngày 23 tháng 4 năm 2010 (ngày01 tháng Ba đến ngày 10 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng,thành phố Việt Trì và vùng lân cận.

b) Tại các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương: tổ chức không quá 02 ngày tại các khu vực có di tích Đền thờHùng Vương.

3. Mục đích:

a) Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương -Lễ hội Đền Hùng năm 2010 nhằm tôn vinh văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí và ýnghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ của dân tộc; giáo dụctruyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, biết ơnsâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

b) Thúc đẩy xã hội hóa hoạt độngvăn hóa, phát huy sức dân, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa dân tộc.

c) Thông qua các chương trình,hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 tạo không khí vui tươi,phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động vănhóa, thể thao, du lịch, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mụctiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hộiĐảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X, hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long – HàNội và để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI.

d) Thúc đẩy các hoạt động dulịch, dịch vụ và thương mại; thực hiện Chương trình Quốc gia về du lịch, gópphần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương đất Tổ Vua Hùng.

đ) Thực hiện “Đề án tổ chức GiỗTổ Hùng Vương hàng năm và đóng góp nguồn lực trùng tu, tôn tạo Khu di tíchlịch sử Đền Hùng” tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong nước và nướcngoài tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 và đóng góp trùngtu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

e) Xây dựng nếp sống văn hóa,văn minh, nâng cao năng lực quản lý của các ngành, các cấp trong việc tổ chứcGiỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao,du lịch.

4. Yêu cầu:

a) Tổ chức Lễ dâng hương tưởngniệm các Vua Hùng theo nghi thức truyền thống, trang nghiêm và trọng thể, bảođảm trật tự và an toàn.

b) Tổ chức các hoạt động vănhóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc, đặc trưng của các vùng miền trong cảnước, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa truyền thống và hiện đại,phát huy giá trị các di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

c) Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương -Lễ hội Đền Hùng năm 2010 sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch cácdân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII và các hoạt động của mọi tầng lớp nhân dânở các vùng miền trong cả nước thiết thực hướng tới Đại lễ 1000 năm ThăngLong – Hà Nội.

5. Hoạt động tại các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

a) Tổ chức Lễ dâng hương tưởngniệm các Vua Hùng vào ngày 23 tháng 4 năm 2010 (ngày 10 tháng Ba âm lịch) tạikhu vực Đền thờ Hùng Vương.

Nghi thức lễ dâng hương: Thựchiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn nghithức Giỗ Tổ Hùng Vương.

b) Tổ chức tuyên truyền rộngkhắp để nâng cao nhận thức và hiểu biết về truyền thống dân tộc, vềcông lao to lớn của các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước và vềý nghĩa sâu sắc của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

c) Tổ chức các hoạt động hội:

Quy mô và phạm vi tổ chức cáchoạt động hội do các địa phương chủ động tổ chức. Nội dung chương trìnhcần được chọn lọc, quy tụ những hoạt động văn hóa dân gian, truyềnthống mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền và dân tộc theo chủ đềngày Giỗ Tổ Hùng Vương và hướng về đất Tổ Vua Hùng – cội nguồn cácdân tộc Việt Nam.

6. Các hoạt động tại tỉnhPhú Thọ:

a) Khai mạc Lễ hội Đền Hùngnăm 2010 và khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộcvùng Đông Bắc lần thứ VII: tổ chức vào ngày 14 tháng 4 năm 2010 (ngày01 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

b) Bế mạc Ngày hội văn hóa,thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII: tổ chức vàongày 17 tháng 4 năm 2010 (ngày 4 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịchsử Đền Hùng.

c) Chương trình nghệ thuậthướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với chủ đề “Kinh đô VănLang – Thăng Long – Hà Nội ngàn năm tỏa sáng”: tổ chức vào ngày 21tháng 4 năm 2010 ( ngày 8 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sửĐền Hùng.

d) Lễ dâng hương Giỗ Tổ HùngVương: tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2010 (ngày 10 tháng Ba âm lịch)tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

đ) Các hoạt động lễ hội,văn hóa, văn nghệ, triển lãm, thể thao, du lịch và các trò chơi dângian tiêu biểu tại thành phố Việt Trì và Khu di tích lịch sử ĐềnHùng: tổ chức từ ngày 14 tháng 4 năm 2010 đến ngày 23 tháng 4 năm 2010(ngày 01 tháng Ba đến ngày 10 tháng Ba âm lịch).

7. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Ngân sách Trung ương: cấpcho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan liên quan, cácđịa phương để thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – HàNội năm 2010 và thực hiện các nhiệm vụ được Ban Tổ chức cấp Nhà nướckỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010, Ban Chỉ đạo quốcgia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long giao.

b) Ngân sách địa phương: tỉnhPhú Thọ và các tỉnh có liên quan bố trí ngân sách thực hiện nhiệm vụcủa địa phương.

c) Huy động các nguồn lựcxã hội, sự tham gia, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân vàcác nguồn vốn tài trợ hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch

a) Chủ trì, phối hợp vớiỦy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ:

- Xây dựng và trình Ban Tổchức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010phê duyệt Đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010và quyết định việc thành lập Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễhội Đền Hùng năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchlàm Trưởng ban;

- Xây dựng và phê duyệtchương trình, kịch bản chi tiết Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùngnăm 2010; chịu trách nhiệm về nội dung hoạt động văn hóa, thể thao, dulịch; huy động các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và các đơn vị thuộcBộ tham gia các hoạt động lễ hội.

b) Lập dự toán kinh phítrình phê duyệt theo quy định; cấp phát kinh phí kịp thời để thực hiệnĐề án, Chương trình đã được phê duyệt.

c) Chỉ đạo, phân công các đơnvị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các hoạtđộng lễ hội; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Tổ chức; phâncông lãnh đạo, cán bộ tham gia Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn.

2. Các Bộ: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh PhúThọ và các địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định này.

3. Bộ Ngoại giao chỉ đạo vàgiúp Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện công tác lễ tân,đối ngoại.

4. Bộ Thông tin và Truyềnthông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung vàchỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hộiĐền Hùng năm 2010; trong đó có tổ chức tường thuật và truyền hìnhtrực tiếp: Lễ khai mạc, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Chươngtrình nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và đưatih các hoạt động lễ hội.

5. Các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương bố trí kinh phí và chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷniệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010. Thành phố HàNội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Cần Thơ, Kiên Giang, Thừa ThiênHuế, Lâm Đồng, Hải Dương, Quảng Ninh ngoài việc bố trí kinh phí, tổchức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương, cótrách nhiệm chỉ đạo việc tham gia các hoạt động được giao trong khuônkhổ Đề án, Chương trình tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùngnăm 2010 đã được phê duyệt.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh PhúThọ:

a) Chỉ đạo thực hiện các nộidung công việc có liên quan trong Đề án, Chương trình đã được phê duyệt.Chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất và các nội dung liên quan đểthực hiện Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp vớiBộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các bộ, ban, ngành, địa phương cóliên quan tham gia tổ chức, xây dựng chương trình, nội dung các kịch bảnchi tiết về Lễ khai mạc, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Lễbế mạc và phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động văn hóa, thểthao, du lịch tại địa phương.

c) Chỉ đạo triển khai xâydựng các công trình tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phốViệt Trì theo quy hoạch được duyệt, phù hợp với định hướng của Đềán xây dựng Thành phố Lễ hội về với cội nguồn của dân tộc Việt Namvà bảo đảm tiến độ.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chínhphủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ chức Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, NC, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (7b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân