CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 207/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 207/CT

NGÀY 11-7-1988 VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP

HỘI HOÁ HỌC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hoá chất, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ, ý kiến của Ban Khoa giáo Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Hoá học Việt Nam. Hội Hoá học Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động, có sự bảo trợ của Tổng cục Hoá chất.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hoá chất, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ và Trưởng ban trù bị thành lập Hội Hoá học Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Khánh