ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2083/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRẺ EM THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÀNH TRUNG TÂMCUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề ánphát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâmcung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâmCông tác xã hội trẻ em thành phố Cần Thơ thành Trung tâm Cung cấp dịch vụ côngtác xã hội thành phố Cần Thơ, trực thuộc Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trung tâm Cung cấp dịch vụ côngtác xã hội là đơn vị sự nghiệp được ngân sách đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên,có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Giao Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội (trên cơ sở bổ sungchức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Công tác xã hội trẻ em) phù hợp với nội dungQuyết định này và văn bản quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội, Giám đốc Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội thành phố CầnThơ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng