THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2086/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII vềdự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 10708/TTr-BKHĐT ngày 24 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giaocác bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và kế hoạchvốn trái phiếu Chính phủ theo ngành, lĩnh vực năm 2013 theo các phụ lục số I vàsố II đính kèm, bao gồm cả thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao các bộ và các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013:

a) Đi với cácdự án giao thông, thủy lợi; y tế; ký túc xá sinh viên: Giao danh mục và chitiết mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 cho từng dự án.

b) Đối với các dự án thuộc Chươngtrình kiên cố hóa trường lp học và nhà công vụ cho giáoviên: Giao tng số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm2013 cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Đối với các dự án di dân tái địnhcư thủy điện Sơn La: Giao tng số vốn trái phiếu Chính phủkế hoạch năm 2013 cho từng tỉnh.

d) Thu hồi các khoản vốn ứng trướccủa từng dự án và từng chương trình theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướngdẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn trái phiếu Chính phủcho từng dự án của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ chogiáo viên theo Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Tài chính thu hồi số vốntrái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch theo số giải ngân đến hết thời gian quyđịnh.

Điều 3. CácBộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch vốn trái phiếuChính phủ năm 2013 được giao:

1. Thông báo kế hoạch vốn trái phiếuChính phủ cho các dự án theo quy định tại tiết a, khoản 1, Điều 2 Quyết địnhnày.

2. Phân bsốvốn chi tiết cho từng dự án theo quy định tại tiết b, c, khoản 1, Điều 2 Quyếtđịnh này.

3. Hoàn trả các khoản vốn ứng trướctheo quy định tại tiết d, khoản 1, Điều 2 Quyết định này theo kết quả giải ngâncủa từng dự án đến hết thời gian quy định.

4. Báo cáo kết quả giao kế hoạch vốntrái phiếu Chính phủ năm 2013 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính trước 20 tháng 01 năm 2013.

5. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm,báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm2013 theo quy định.

Điều 4. Thờigian thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 đến hết ngày 31tháng 01 năm 2014.

Điều 5.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì kiểm tra, giám sát tìnhhình thực hiện vn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013của các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủtình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm2013.

2. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướngChính phủ và đồng gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ:

a) Tình hình huy động vốn trái phiếuChính phủ theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

b) Tình hình giải ngân nguồn vốn tráiphiếu Chính phủ hàng tháng của các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; hàng quý báo cáo chi tiết tình hình giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chínhphủ theo từng dự án của các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Các Bộ: Giao thông vận tải, Nôngnghiệp và Phát trin nông thôn, Quốc phòng, Công an, Y tế,Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, các địa phương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tchức triểnkhai, thúc đẩy giải ngân các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạchnăm 2013; báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quátrình thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chínhđkịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. CácBộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng,Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Như Điều 7;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTN, KGVX, NC, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tỉnh Lạng Sơn

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Kèmtheo Quyết định s2806/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012 ca Thủ tướng Chính ph)

Slượng trang

- Phụ lục I

- Phụ lục II

01

02

PHỤ LỤC I

KẾHOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013
(Kèm theo Qu
yết định s 2086/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012 ca Thủ tướng Chính phủ)

Đơnvị: Triệu đng

STT

Ngành, lĩnh vực

Tổng số

TNG S

191.598

1

Giao thông

23.378(1)

2

Y tế

120.000

3

Kiên chóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên

48.220

Ghi chú: (1)Bao gồm thu hồi các khoản ứng trước theo Quyết định số 1219/QĐ-TT g ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Sốthu hồi thực tế theo kết quả giải ngân của từng dự án đến hết ngày 31 tháng01 năm 2013.

PHỤ LỤC II

DANHMỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ)

Đơnvị: Triệu đồng

TT

Danh mục công trình, dự án

Quyết định đầu tư

Quyết định đầu tư điều chỉnh

Kế hoạch vốn TPCP năm 2013

Số QĐ; ngày, tháng, năm

TMĐT

Tronq đó: TPCP

Số QĐ; ngày, tháng, năm

TMĐT

Trong đó: TPCP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỔNG SỐ

1.094.060

1.094.060

190.226

190.226

191.598

I

Ngành giao thông

94.179

94.179

190.226

190.226

23.378

Đường 243 (Yên Thịnh - Hữu Liên - Lân Cà)

618/QĐ-UBND ngày 10/4/2009

94.179

94.179

2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2009; 1836/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

190.226

190.226

II

Ngành y tế

999.881

999.881

120.000

Bệnh viện tỉnh

999.881

999.881

Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013

999.881

999.881

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn

2122/QĐ-UBND ngày 20/10/2009

999.881

999.881

IV

Kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên

48.220