BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC

ngày 24/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót đối với Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:

- Tại Quy tắc bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Bổ sung trước Điều 1:

“Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG”

- Tại Biểu phí bảo hiểm, dòng có mã số 16721 được sửa lại như sau:

16721

Nhà máy đóng tầu và sửa chữa tầu

1,75

- Tại Phụ lục 2, Bảng tính mức khấu trừ tối thiểu được sửa lại như sau:

Đơn vị tính: USD

Giá trị bảo hiểm

Mức khấu trừ tối thiểu

Tới 100.000

500.000

2.500.000

5.000.000

10.000.000

30.000.000

200

500

1.000

2.000

3.000

5.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chánh Văn phòng

(Đã ký)

Đinh Văn Nhã