UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 209/2010/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG,HỖ TRỢ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CHI TRẢ, QUẢN LÝ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DÂNTẠI TRƯỜNG BẮN QUỐC GIA KHU VỰC I BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2005/QĐ-UBND NGÀY 04/8/2005 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 95/2007/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2007CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồithường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụngđất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủvề việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắnQuốc gia khu vực I; Quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợdi dân, tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực I ban hành kèm theo Quyết địnhsố 1287/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chínhphủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết vềbồi thường, hỗ trợ tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, chothuê đất;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 104/TTr-SNN ngày 18 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện chính sách bồi thường, hỗtrợ di dân, tái định cư và chi trả, quản lý tiền bồi thường, hỗ trợ di dân tạiTrường bắn quốc gia khu vực I áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèmtheo Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 và Quyết định số95/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung khoản 3 vào Điều 4 như sau:

“3. Đối vớicác hộ dân có nhà ở ngoài Trường bắn TB1 có đất sản xuất trong Trường bắn TB1bị thu hồi mà diện tích thu hồi chiếm từ 70% tổng diện tích đất trồng lúa hộgia đình đang sử dụng (trong và ngoài Trường bắn TB1) trở lên thuộc các phươngán bồi thường, hỗ trợ đã và đang trả tiền trong năm 2010 hoặc chưa được lậpphương án bồi thường, hỗ trợ thì được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như sau:

a) Nếu cónguyện vọng di chuyển đến nơi ở mới, có đơn đăng ký di chuyển và có văn bản tựnguyện bàn giao lại toàn bộ diện tích đất ở, đất trồng cây ăn quả, đất trồnglúa và hiện trạng cây ăn quả bên ngoài Trường bắn TB1 cho chính quyền địaphương sở tại quản lý thì được bồi thường, hỗ trợ tái định cư như đối với hộ didân có nhà ở, đất ở, đất sản xuất bị thu hồi trong Trường bắn Quốc gia khu vựcI theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 và Quyết định số 1366/QĐ-TTgngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ và được bồi thường về cây ăn quả đốivới diện tích hiện canh tác của hộ gia đình bên ngoài Trường bắn TB1 theo quyđịnh của pháp luật hiện hành;

b) Nếu khôngcó nguyện vọng di chuyển đến nơi ở mới thì được bồi thường, hỗ trợ đối với đấtnông nghiệp (trồng lúa), di chuyển mồ mả và cây ăn quả trong khu vực Trường bắnTB1 của hộ gia đình theo quy định hiện hành. Ngoài ra được hỗ trợ để ổn địnhđời sống, phát triển sản xuất, mức hỗ trợ là: 6.000.000 đồng/khẩu.”

2. Bổ sung khoản 6 và khoản 7 vào Điều 7như sau:

“6. Hộ giađình thuộc Dự án di dân, tái định cư Trường bắn TB1 là hộ nghèo, hộ cận nghèo(theo quy định của Nhà nước) ngoài việc được hưởng các chế độ chính sách hiệnhành còn được vay vốn từ nguồn vốn của Dự án uỷ thác cho Ngân hàng Chính sáchxã hội cho vay để phát triển sản xuất, đời sống. Mức vay đối với hộ nghèo tốiđa là 20.000.000 đồng/hộ, hộ cận nghèo tối đa là 15.000.000 đồng/hộ. Lãi suấtcho vay được tính bằng ½ (một phần hai) mức lãi suất của Chương trình cho vayhộ nghèo theo quy định của Ngân hàng chính sách xã hội, thời hạn cho vay là 5năm.

7. Các xãtiếp nhận từ 40 hộ dân trở lên thuộc diện tái định cư từ Trường bắn TB 1 chuyểnđến và các xã vùng ven Trường bắn TB 1 có đất và công trình hạ tầng trongTrường bắn TB1 bị thu hồi đã bàn giao cho Trường bắn TB 1 được đầu tư nâng cấpvà sửa chữa cơ sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, điện, y tế, giáo dục, văn hoá)theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Xã cónhiều hộ từ Trường bắn TB1 đến tái định cư;

b) Xã thuộcvùng cao, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn(hoặc có nhiều thôn, bản vùng cao, có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khókhăn), cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống còn hạn chế.

3. Bổ sung khoản 10 và khoản 11 vào Điều 11như sau:

“10. Chinhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm tiếp nhận nguồnvốn thông qua hợp đồng uỷ thác để thực hiện cho vay, thu hồi nợ vay, hướng dẫncụ thể về hồ sơ thủ tục vay vốn theo quy định, đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễthực hiện. Hàng năm thực hiện quyết toán số kinh phí được Dự án cấp bù 1/2 (mộtphần hai) lãi suất tính trên dư nợ cho vay bình quân để cân đối trừ lùi vàotổng nguồn vốn Dự án ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

11. Ban quảnlý dự án di dân, tái định cư Trường bắn TB1 có trách nhiệm:

a) Xây dựngkế hoạch cụ thể để thực hiện Quyết định này;

b) Xây dựngquy định cụ thể về tiêu chí thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 7, Điều 7làm căn cứ phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng;

c) Chủ trì,phối hợp với UBND huyện thẩm định danh mục các công trình xây dựng cơ sở hạtầng được hỗ trợ đầu tư do UBND xã lập, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

d) Phối hợpvới các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện thực hiện Quy định về bồithường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn TB1 và sử dụng nguồn kinh phíkhông vượt quá tổng mức đầu tư của Dự án tại Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày24/12/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự ándi dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 tỉnh Bắc Giang. Cân đối nguồnkinh phí của Dự án báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo bố trí đủ choviệc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư; số còn lại bốtrí để cho vay hỗ trợ sản xuất, đời sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; sau đóxem xét để bố trí hỗ trợ việc đầu tư nâng cấp và sửa chữa hạ tầng cho các xãtiếp nhận dân tái định cư và các xã vùng ven có đất và công trình hạ tầng trongTrường bắn TB1 bị thu hồi”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 11 nhưsau:

“6. UBNDhuyện Lục Ngạn, Sơn Động và các huyện tiếp nhận hộ tái định cư có trách nhiệm:

a) Chỉ đạoHội đồng BTGPMB huyện lập và tổ chức thực hiện Phương án BTGPMB đúng tiến độ,đúng kế hoạch và đúng mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án; phối hợp với Ban quản lý dựán di dân, tái định cư Trường bắn TB1 triển khai và thực hiện Quy định về bồithường, hỗ trợ di dân Trường bắn TB1.

b) Xử lý đốivới các loại đất thu hồi bên ngoài Trường bắn TB1 của các hộ tự nguyện dichuyển theo nguyên tắc sau:

- Đối với đấttrồng lúa thu hồi sẽ tiến hành giao cho các hộ nhà ở ngoài Trường bắn TB1 cóđất sản xuất trong Trường bắn TB1 bị thu hồi mà diện tích thu hồi chiếm từ 70%tổng diện tích đất trồng lúa hộ gia đình đang sử dụng (trong và ngoài Trườngbắn TB1) trở lên, không đăng ký di chuyển và có nguyện vọng nhận thêm đất sảnxuất (có thu tiền theo đơn giá bồi thường đất được UBND tỉnh Bắc Giang quy địnhvà công bố công khai vào ngày 01/01 hàng năm);

- Đối với đấtở, đất trồng cây ăn quả tiến hành đấu giá theo quy định của pháp luật.

UBND huyệnquyết định thu hồi, quản lý và có phương án sử dụng hiệu quả đất đai, kinh phíthu được qua thu tiền giao đất trồng lúa và tiền đấu giá đất ở, đất trồng câyăn quả theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tạiđịa phương.

c) Chỉ đạocác phòng, ban trực thuộc và UBND cấp xã thực hiện tốt các công tác: quản lýnhân khẩu, hộ khẩu, phê duyệt danh sách đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộcDự án di dân tái định cư trường bắn TB1 làm căn cứ để Ngân hàng Chính sách xãhội cho vay; lập danh mục công trình thiết yếu tại các xã nhận nhiều hộ dân từTrường bắn TB1 đến tái định cư, các xã vùng ven Trường bắn TB1 có đất và côngtrình hạ tầng trong Trường bắn TB1 bị thu hồi theo đúng hướng dẫn, đảm bảo thứtự ưu tiên, phối hợp với Ban quản lý dự án di dân, tái định cư Trường bắn TB1thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

d) Chỉ đạocác phòng, ban trực thuộc và UBND cấp xã tích cực thực hiện công tác tuyêntruyền, vận động di dân và tái định cư, phối hợp với Ban quản lý dự án di dân,tái định cư Trường bắn TB1 tổ chức thực hiện công tác di dân, đồng thời tiếpnhận và bố trí sắp xếp ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ tái định cư ”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3.Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Giám đốc Chi nhánhNgân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện; Giám đốc Ban quản lýdự án di dân, tái định cư Trường bắn TB 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quancăn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh