THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO, KINH PHÍ CHO MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VEN BIỂN BẮC BỘ
VÀ TRUNG BỘ ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, MƯA LŨ
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 314/PCLBTW ngày 26 tháng 10 năm 2011, số 266/PCLBTW ngày 26 tháng 9 năm 2011), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 15532/BTC-NSNN ngày 16 tháng 11 năm 2011, số 15102/BTC-NSNN ngày 07 tháng 11 năm 2011, số 13028/BTC-NSNN ngày 30 tháng 9 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7617/BKHĐT-KTNN ngày 04 tháng 11 năm 2011, số 6722/BKHĐT-KTNN ngày 05 tháng 10 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3781/LĐTBXH-BTXH ngày 04 tháng 11 năm 2011),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

1. Trích 135,0 tỷ đồng (một trăm ba mươi lăm tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2011; xuất 3.600 tấn gạo (ba nghìn sáu trăm tấn) cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ: cứu đói cho dân, cứu trợ đột xuất (người chết, người bị thương, nhà đổ, sập, trôi), khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu (trường học, trạm y tế, bệnh viện; công trình giao thông, thủy lợi), phân bổ cụ thể như sau:

- Tỉnh Thanh Hóa:
- Tỉnh Nghệ An:
- Tỉnh Hà Tĩnh:
- Tỉnh Quảng Bình:
- Tỉnh Quảng Trị:
- Tỉnh Thừa Thiên Huế:
- Tỉnh Quảng Ngãi:
15 tỷ đồng;
40 tỷ đồng;
10 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo;
25 tỷ đồng và 1.500 tấn gạo;
20 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo;
10 tỷ đồng;
15 tỷ đồng và 100 tấn gạo.

2. Bộ Tài chính tạm ứng 45 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai theo quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: tỉnh Thái Bình 05 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa 12 tỷ đồng, tỉnh Nghệ An 15 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 05 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 04 tỷ đồng và tỉnh Bình Thuận 04 tỷ đồng.
3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi tình hình thiếu đói ở các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kịp thời.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên ở trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng số gạo, kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX; cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?