THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2859/BNN-KH ngày 04 tháng 10 năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7265/BKHĐT-KTDV ngày 26 tháng 10 năm 2011, Bộ Tài chính tại văn bản số 14790/BTC-TCDT ngày 02 tháng 11 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung 16.793 triệu đồng (mười sáu tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu đồng) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2011 mua đủ hàng đưa vào dự trữ quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Việc quản lý và sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?