THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2098/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐỔI TÊN VÀ NÂNG CẤP CỬA KHẨU PHỤ TÀ VÁT THÀNH CỬA KHẨU CHÍNH LỘC THỊNH,TỈNH BÌNH PHƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biêngiới đất liền;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giaotại tờ trình số 4573/TTr-BNG-UBBG ngày 12 tháng 12 năm 2012; ý kiến của Bộ CôngThương tại văn bản số 10760/BCT-TMMN ngày 18 tháng 11 năm 2011, của Bộ Quốcphòng tại văn bản số 3223/BQP-ĐN ngày 17 tháng 11 năm 2011, của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 8109/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 11 năm 2011, của Bộ Nội vụtại văn bản số 2988/BNV-TCBC ngày 21 tháng 8 năm 2012, của Bộ Công an tại vănbản số 3599/BCA-A61 ngày 16 tháng 11 năm 2011, của Tổng cục Hải quan (Bộ Tàichính) tại văn bản số 5259/TCHQ-GSQL ngày 02 tháng 10 năm 2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên và nâng cấptừ cửa khẩu phụ Tà Vát thành cửa khẩu chính Lộc Thịnh, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các Bộ, ngành và địaphương có trách nhiệm:

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợpvới Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thông báo chính thức với phía Căm-pu-chi-avào thời gian thích hợp.

2. Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ độiBiên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) kiểm tra, kiểm soát và bố trítrang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng của một cửa khẩu chính.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phướccăn cứ vào tình hình xuất, nhập khẩu; xuất, nhập cảnh; nhu cầu qua lại và khảnăng của địa phương lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ việc kiểmtra, kiểm soát tại cửa khẩu chính Lộc Thịnh, tỉnh Bình Phước (Việt Nam) - TônLê Chàm, tỉnh Kampong Chàm (Căm-pu-chi-a) phù hợp với thực tế, có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ:Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nội vụ; Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao);
- Tổng cục Du lịch (Bộ VH, TT và DL);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, QHQT, KTN, V.III, KTTH;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng