BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới

 với các nước có chung biên giới với Việt Nam

_____________________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1684/2004/QĐ-BTM ngày 16/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới.

Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới đất liền; Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục liên quan và Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi của Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Vũ Huy Hoàng