QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 21/2008/QĐ-TTg NGÀY 04 THÁNG02 NĂM 2008 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KHU KINHTẾ VÂN PHONG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 92/2006/QĐ-TTg NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM2006

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chínhtrị;

Căn cứ Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủtướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinhtế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân phong ban hành kèm theoQuyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi, bổsung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong (sau đây viếttắt là KKT Vân Phong) ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25tháng 4 năm 2006 như sau:

1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Khoản 1 được sửa đổi nhưsau:

“Nhà đầu tư có dự án đầu tưvào KKT Vân Phong hưởng chính sách ưuđãi áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vàchính sách áp dụng đối với các KKT theo quy định của pháp luật về đầu tư, vềthuế, về đất đai và pháp luật khác liên quan”.

- Khoản 4 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Ngoài những ưu đãi được hưởngtheo quy định tại Quy chế này, các dự án đầu tư tại KKT Vân Phong sau đây đượchưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiệndự án:

a. Dự án thuộc lĩnh vực côngnghệ cao đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế Khu công nghệ cao ban hànhkèm theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ;

b. Dự án thuộc Danh mục lĩnhvực đặc biệt ưu đãi đầu tư và có ảnh hưởng lớn về kinh tế - xã hội, được Bộ Tàichính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong trường hợp cần có khuyết khíchcao hơn”.

2. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Các nhà đầu tư (trừcác đối tượng được quy định tại điểm d khoản 4 Điều 3 của Luật Đầu tư) được đầutư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khuchức năng để cho thuê, cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã xâydựng kết cấu hạ tầng trong KKT Vân Phong theo quy định tương ứng của pháp luậtvề đất đai. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền vớiquyền sử dụng đất ở; người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và các nhà đầu tưnước ngoài được thuê nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trong KKT Vân Phongtheo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai”.

3. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 16. Áp dụng chính sáchmột giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tiền thuê đất đối với các nhà đầu tư cóhoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại KKT Vân Phong”.

4. Khoản 4 Điều 17 được sửa đổi như sau:

“Đối với trường hợp giao lạiđất và cho thuê đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầudự án có sử dụng đất: trên cơ sở giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyđịnh và các quy định của pháp luật, Ban quản lý KKT Vân Phong quyết định mứcthu tiền sử dụng đất, mặt nước; tiền thuê mặt đất, mặt nước. Việc miễn, giảmtiền sử dụng đất, mặt nước; miễn giảm tiền thuê đất, mặt nước thực hiện theoquy định của pháp luật”.

5. Điều 24 được sửa đổi như sau:

“Điều 24. Các tổ chức, cá nhâncó công vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, các dự án đầu tư trựctiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước tại KKT Vân Phong được thưởngtheo Quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành sau khi có ý kiến chấpthuận của Bộ Tài chính”.

6. Điều 27 được bổ sung như sau:

- Khoản 5 được bổ sung thêmđoạn 2 như sau:

“Ban quản lý KKT Vân Phongđược thu phí hoặc lệ phí sử dụng các công trình hạ tầng, tiện ích công cộngtrong KKT Vân Phong theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí”.

- Khoản 7 được bổ sung thêmđoạn 2 như sau:

“Ban quản lý KKT Vân Phong cótrách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầucủa KKT Vân Phong trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt để triển khaithực hiện”.

7. Điều 29 được bổ sung thêm khoản 3 như sau:

“3. Cơ quan hải quan tại KKTVân Phong thực hiện việc giám sát và quản lý hàng hóa lưu thông giữa khu phithuế quan với nước ngoài và với khu vực còn lại trên lãnh thổ Việt Nam”.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG

NguyễnTấn Dũng