THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2108/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤUTẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ thí điểmthành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyểnđổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổchức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sởhữu;
Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 về thực hiện các quyềnvà nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 132/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Kết luận số 81-KL/TW ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Bộ Chính trị về Tập đoànCông nghiệp tàu thuỷ Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ý kiến góp ý của các Bộ: Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ tại cuộchọp Thường trực Chính phủ ngày 17 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệptàu thuỷ Việt Nam (Tập đoàn) với những nội dung sau đây:

1. Mục tiêu:

Sớm ổn định sản xuất kinh doanh củaTập đoàn, từng bước củng cố uy tín, thương hiệu, giảm lỗ, có lãi, trả được nợ,tích lũy và phát triển. Tập trung vào 03 lĩnh vực chính: công nghiệp đóng vàsửa chữa tàu biển với quy mô phù hợp; công nghiệp phụ trợ phục vụ cho việc đóngvà sửa chữa tàu biển; đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhâncông nghiệp tàu biển. Xây dựng Tập đoàn làm nòng cốt của ngành công nghiệp đóngvà sửa chữa tàu biển là ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế hàng hải và thựchiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

- Không để ảnh hưởng lớn đến ổn địnhkinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư chung của nền kinh tế;

- Duy trì đội ngũ lao động, đặc biệtlà cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề trong lĩnh vực sản xuất kinh doanhchính.

Bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ hợp phápcủa nhà đầu tư, người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp;

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả,giảm thiểu thiệt hại những tài sản đã và đang đầu tư; thu hồi tối đa các khoảnđã đầu tư vào các lĩnh vực không liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanhchính để tập trung cho phát triển công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển.

3. Thời gian tái cơ cấu: năm 2011 -2013.

4. Mô hình tập đoàn sau khi tái cơcấu:

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy ViệtNam sau khi tái cơ cấu là tổ hợp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đóngvà sửa chữa tàu biển, công nghiệp phụ trợ, đào tạo, phục vụ đóng và sửa chữatàu biển, gắn bó chặt chẽ và lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ,thị trường, bao gồm: công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, đơn vị sựnghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động.Công ty mẹ và các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân, có vốn và tài sảnriêng; có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình theo quy địnhcủa pháp luật và theo thoả thuận chung của Tập đoàn.

a) Công ty mẹ: là công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

b) Các công ty con:

- Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷNam Triệu;

- Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷBạch Đằng;

- Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷPhà Rừng;

- Công ty Đóng tàu Hạ Long;

- Công ty Đóng tàu Cam Ranh;

- Công ty Đóng tàu và Công nghiệphàng hải Sài Gòn;

- Công ty Công nghiệp tàu thủy SàiGòn;

- Công ty Chế tạo động cơ DieselBạch Đằng;

- Công ty Thép Cái Lân;

- Công ty Tài chính Công nghiệp tàuthủy;

- Công ty Công nghiệp tàu thuỷ vàXây dựng Sông Hồng;

- Công ty Đóng tàu 76;

- Công ty Tư vấn đầu tư và thươngmại;

- Công ty cổ phần Công nghiệp tàuthủy và Vận tải Cần Thơ;

- Công ty cổ phần Công nghiệp tàuthủy Hoàng Anh.

c) Công ty liên doanh:

- Công ty TNHH Sejin - Vinashin;

- Công ty TNHH Songsan - Vinashin.

d) Công ty liên kết: Công ty TNHHNhà máy tàu biển Huyndai Vinashin.

đ) Đơn vị sự nghiệp:

- Viện Khoa học Công nghệ Tàu thuỷ;

- Trường cao đẳng nghề Vinashin.

5. Thực hiện sắp xếp các doanhnghiệp còn lại trong tổ hợp Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam hiện naytheo các hình thức: cổ phần hoá, bán doanh nghiệp, bán nợ, chuyển nợ thành vốngóp, chuyển nhượng phần vốn góp, giải thể, phá sản... Hội đồng thành viên Tậpđoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam chủ động thực hiện sắp xếp các doanh nghiệpnày một cách linh hoạt về hình thức và thời gian, theo đúng quy định của phápluật và bảo đảm các yêu cầu đã nêu trên.

6. Trong quá trình thực hiện tái cơcấu, sắp xếp các doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam áp dụngcơ chế, chính sách liên quan trong lĩnh vực đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhànước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liênquan và thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu mà Thủ tướng Chínhphủ giao đối với Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

2. Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan chỉ đạo việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam theoquy định tại Điều 1 Quyết định này;

- Giám sát việc thực hiện theo phápluật, mục tiêu, yêu cầu, thời hạn tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ ViệtNam; kịp thời xử lý những vướng mắc, phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủnhững vấn đề vượt thẩm quyền;

- Chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp tàuthủy Việt Nam xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển của Tập đoàn giaiđoạn 2011 - 2015, có tính đến 2020.

3. Bộ Tài chính:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát Tậpđoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trong việc cơ cấu lại tài chính, xử lý nợ,cân đối các nguồn vốn trả nợ, việc huy động và sử dụng vốn cho sản xuất kinhdoanh, đầu tư; rút vốn bằng thương hiệu;

- Xác định lại mức vốn điều lệ củaTập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ được giao, cấp đủvốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn đăngký doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quanliên quan rà soát lại dự án đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực, tập trung vàolĩnh vực kinh doanh chính; giám sát và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư củaTập đoàn theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Hướng dẫn Tập đoàn xây dựng quychế quản trị nội bộ, đổi mới tổ chức quản trị doanh nghiệp có hiệu lực, hiệuquả.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: chỉđạo các tổ chức tín dụng trong việc cơ cấu lại các khoản nợ và cho vay mới theođúng quy định của pháp luật, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các giảipháp tái cơ cấu tài chính Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

6. Hội đồng thành viên Tập đoàn Côngnghiệp tàu thuỷ Việt Nam:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tái cơcấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo Quyết định này, theo quy địnhcủa pháp luật, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủyViệt Nam, của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan liênquan;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụcủa chủ sở hữu đối với phần vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác trong quátrình sắp xếp nêu tại điểm 5 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký banhành.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vậntải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Côngnghiệp tàu thuỷ Việt Nam; Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủyViệt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo tái cơ cấu TĐ CNTT VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng