THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
------------

Số: 211/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC OLYMPIC

HÓA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 46 NĂM 2014 TẠI VIỆT NAM

--------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1350/TTr-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quc tế lần thứ 46 năm 2014 tại việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng lao động ngắn ngọn, mới nhất năm 2020 và Những lưu ý khi ký hợp đồng lao động ?

Tchức tốt Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam (viết tắt là IChO 2014) nhằm khuyến khích học tập và giảng dạy môn Hóa học trong nhà trường; góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Hóa học và thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.

2. Yêu cầu

a) Tuân thủ đúng Điều lệ của IChO, các quy định của Hội đồng Olympic Hóa học quốc tế đối với nước đăng cai tổ chức IChO và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để tổ chức thành công IChO 2014;

b) Huy động sự phối hợp liên ngành và y ban nhân dân các địa phương để tổ chức IChO 2014, đảm bảo khoa học, tiết kim, an ninh, an toàn và hiệu quả;

c) Thể hiện rõ bản sắc văn hóa dân tộc, tạo ấn tượng tốt đẹp v đt nưc và con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

3. Quy mô

IChO 2014 được tổ chức với sự tham gia của khoảng 80 đoàn đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới được gửi giấy mời tham dự. Mỗi đoàn có 9 thành viên, gồm lãnh đạo đoàn, học sinh và quan sát viên.

4. Thời gian

Trong 10 ngày, từ ngày 20/7 đến hết ngày 29/7/2014.

5. Địa điểm tổ chức chính

>> Xem thêm:  Phân biệt hợp đồng lao động không thời hạn và xác định thời hạn ? Quy định về hình thức hợp đồng lao động ?

Tại thành phố Hà Nội

6. Các hoạt động chủ yếu của IChO 2014

a) Tổ chức IChO 2014 phù hợp với quy định của Quy chế IChO hiện hành; quy định của Hội đồng Olympic Hóa học quốc tế đi với nước đăng cai tổ chức IChO và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Tổ chức đón, tiễn các đoàn và khách mời tham dự IChO 2014; hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn thực hiện các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh;

c) Tổ chức soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi, trao giải và thực hiện các thủ tục cần thiết của IChO 2014 theo quy định của Quy chế IChO và quy định của Hội đồng quốc tế đối với nước đăng cai tổ chức IChO; tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên môn bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ theo đúng quy định của Quy chế IChO.

Trong trường hợp cần thiết có thể thuê các chuyên gia Hóa học nước ngoài tham gia các công tác chuyên môn của IChO 2014 và ký kết hợp đồng thuê thư ký chuyên trách cho công tác tổ chức;

d) Tổ chức ăn, ở, đi lại cho các đoàn dự thi và những người tham gia tổ chức chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn; chuẩn bị cơ sở vật chất, các dịch vụ kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của IChO 2014;

đ) Tổ chức đội ngũ phụ trách viên, tình nguyện viên phục vụ các đoàn tham dự IChO 2014 và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch cho các đoàn tham gia;

e) Thực hiện các công tác: Tổ chức các cuộc họp; thông tin, tuyên truyền; tài chính, vận động tài trợ; nghi lễ, lễ tân, an ninh, an toàn, y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm giao thông thông suốt; hậu cần và dịch vụ công cộng trong suốt thời gian tổ chức IChO 2014.

7. Kinh phí thực hiện

>> Xem thêm:  Mẫu giấy nghỉ phép mới nhất năm 2020 và Điều kiện hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm ?

a) Kinh phí chuẩn bị và tổ chức IChO 2014 được thực hiện từ các nguồn:

- Ngân sách Nhà nước;

- Lệ phí đóng góp của các đoàn tham dự;

b) Việc xây dựng, phê duyệt và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả;

c) Việc phân bổ kinh phí thực hiện cần căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ cụ thể và thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IChO 2014 tại Việt Nam do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 2. Tổ chc thực hiện

1. Cơ cấu tổ chc và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia IChO 2014

a) Ban Chỉ đạo quốc gia IChO 2014 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban thường trực;

b) Ban Chỉ đạo quốc gia IChO 2014 có các nhiệm vụ sau:

- Phối hp với các Bộ, ban, ngành và các địa phương trong việc chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức IChO 2014;

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2020 và Cách thức viết đơn xin nghỉ phép năm đúng luật ?

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác chuẩn bị và tổ chức IChO 2014 theo Đề án đã được phê duyệt;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức IChO 2014; trực tiếp giám sát hoạt động của Ban Chuyên môn và Ban Tổ chức IChO 2014;

- Chỉ đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp tổ chức IChO 2014;

- Chỉ đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi thực hành và phi hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi thực hành IChO 2014;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức;

- Đxuất với Thtướng Chính phủ các cơ chế, chính sách cần thiết nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức IChO 2014;

- Quyết định phân bổ kinh phí hoạt động cho các đơn vị tham gia tổ chức IChO 2014 và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ kinh phí được phân bổ, bảo đảm đúng quy định ca pháp luật;

- Quyết định giao việc quản lý, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất,... của IChO 2014 cho các đơn vị sau khi kết thúc kỳ thi.

2. Phân công trách nhiệm

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

>> Xem thêm:  Ngày công tính lương được quy định như thế nào theo pháp luật lao động ?

- Chủ trì, phối hợp với Hội Hóa học Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch tchức IChO 2014;

- Phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch tổ chức IChO 2014;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí tổ chức IChO 2014, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.

- Chủ trì chỉ đạo thực hiện việc thu, chi và quyết toán kinh phí theo Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IChO 2014 tại Việt Nam.

b) Bộ Tài chính:

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự toán kinh phí tổ chức IChO 2014, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật;

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IChO 2014 theo yêu cầu, nội dung và đặc thù của việc tổ chức IChO 2014, thông lệ quốc tế, phù hợp với quy định của pháp luật;

- Bố trí đủ, kịp thời kinh phí tổ chức thực hiện IChO 2014;

- Thẩm định, phê duyệt, hướng dẫn thực hiện và quyết toán kinh phí tổ chức IChO 2014 theo quy định.

c) Bộ Ngoại giao:

>> Xem thêm:  Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi đơn giá viết bằng tiếng anh (Annex Contract: Change Unit Price)

Tham gia ý kiến giúp Trưởng Ban chỉ đạo và Trưởng Ban tổ chức IChO 2014 xây dựng và triển khai kế hoạch đón tiếp các đoàn và công tác lễ tân; chỉ đạo các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến việc tổ chức IChO 2014.

d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức IChO 2014 xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện các chương trình tham quan, du lịch cho lãnh đạo, học sinh và thành viên các đoàn tham dự IChO 2014, thực hiện tốt công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

đ) Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chđạo các cơ quan truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài nước về IChO 2014.

e) Bộ Công an:

Phối hợp với y ban nhân dân thành phố Hà Nội và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan chỉ đạo công tác xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức IChO 2014.

g) Bộ Y tế:

Phối hợp các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo công tác bảo đảm dịch vụ y tế, kiểm dịch biên giới, an toàn - vệ sinh thực phẩm phục vụ IChO 2014.

h) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành và Ban Tổ chức IChO 2014 xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn, trật tự xã hội, dịch vụ công cộng,... và các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức IChO 2014 trong phạm vi địa bàn quản lý.

>> Xem thêm:  Hạn mức chỉ định thầu theo quy dịnh của luật đất thầu mới ? Quy định về hình thức đấu thầu rút gọn ?

i) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Phối hp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức IChO 2014 và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về IChO 2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan liên quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVHGDTNTN và Nhi đồng của Quốc hội;
-
Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường ĐHSP Hà Nội;
- Trưng ĐHKHTN thuộc ĐHQG Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX(3b);

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Thiện Nhân

>> Xem thêm:  Chỉ định thầu rút gọn có cần đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?