THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2115/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCPHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG NHIỆMKỲ 2004-2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chínhphủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việckéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy địnhsố lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày02 tháng 11 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3946/TTr-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêchuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 –2011 như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Trần Thế Ngọc,để nhận nhiệm vụ mới.

2. Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn VănKhang, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và cácông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng