THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2117/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA MÔ-DĂM-BÍCH VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪAVIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP VÀ TÀI SẢN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 130/TTr-BTC ngày 05 tháng11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chínhphủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốnlậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản, được ký tại HàNội, ngày 03 tháng 9 năm 2010.

Điều 2. BộNgoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và công bố, lưu chiểu Hiệpđịnh trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KTTH, KTN, TH, HC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng