THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 212/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 49-CP ngày 4-8-1993 về phát triển Công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Công văn số 645/PTCN ngày 9-4-1994);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin để giúp Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 49-CP ngày 4-8-1993 về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình có nhiệm vụ và quyền hạn:

Xây dựng các chính sách, chế độ, quy định liên quan đến việc triển khai Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xây dựng kế hoạch dài hạn, các kế hoạch hàng năm để thực hiện Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó, bao gồm cả việc thẩm định, duyệt và phân bố kinh phí cho các đề án, dự án về phát triển Công nghệ thông tin của các Bộ, các ngành, các địa phương.

Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các Bộ, các ngành, các địa phương thực hiện các đề án, dự án, đề tài trong lĩnh vực Công nghệ thông tin; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chương trình Quốc gia về phát triển Công nghệ thông tin.

Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin gồm có:

Trưởng ban: Giáo sư Đặng Hữu, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Phó trưởng ban thường trực: Giáo sư, tiến sĩ Phan Đình Diệu.

Các Uỷ viên:

Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia.

1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

1 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

1 Thứ trưởng Bộ Tài chính,

1 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

1 Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nặng,

Vụ trưởng Vụ phát triển Công nghệ thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 4. Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Khánh