THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU LÚA GẠO QUỐC TẾ (IRRI) VỀ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC GIA CỦA IRRI TẠI VIỆT NAM
----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về Điều ước quốc tế;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 9196/TTr-BNN-HTQT ngày 14 tháng 11 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) về thành lập và hoạt động của Văn phòng quốc gia của IRRI tại Việt Nam”.
Điều 2. Đồng ý Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Thỏa thuận với đại diện IRRI. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Thỏa thuận.
Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định./.

Nơi nhận:
- TTg CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, Khoa học và Công nghệ;
- VPCP: BTCN,các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).NĐ. 32
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)