ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1457/TTr- CNCQG-SGDĐT ngày 01/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Trung học phổ thông Nam Khoái Châu, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đạt danh hiệu: Trường chuẩn quốc gia trong thời hạn 5 năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nam Khoái Châu và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thông