NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2132/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 364/QĐ-NHNN NGÀY 13/2/2008 CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẮT BUỘC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhànước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàngNhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi Khoản 7Điều 1 Quyết định số 364/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 2 năm 2008 của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu bắt buộc như sau: “Tín phiếu Ngânhàng Nhà nước bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 được cầm cố để vayvốn, chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước, được sử dụng làm công cụ cho nghiệp vụthị trường mở do Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo Quy định hiện hành”

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhànước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tíndụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP , Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu