ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2143/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN NGHỀ LÀM NHẪN BẠC DÂN TỘC CHU RU, XÃ TU TRA, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG,TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẠT TIÊU CHÍ NGHỀ TRUYỀN THỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định công nhận nghềtruyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 129/TTr-SNN ngày 17/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận nghề làmnhẫn bạc dân tộc Chu Ru, xã Tu tra, huyện Đơn Dương đạt tiêu chí nghề truyềnthống với nội dung chủ yếu như sau:

- Nghề truyền thống: Nghề làm nhẫnbạc của dân tộc Chu Ru.

- Địa điểm: xã Tu Tra, huyện ĐơnDương.

- Sản phẩm nghề truyền thống: cácsản phẩm mỹ nghệ được chế tác từ bạc.

Điều 2.Nghề làm nhẫn bạcdân tộc Chu Ru được cấp Giấy công nhận nghề truyền thống và được hưởng cácchính sách khuyến khích về mặt bằng sản xuất, đầu tư tín dụng, xúc tiến thươngmại, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực theo quy định tại Chương II, Nghịđịnh số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghềnông thôn và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nướccó liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Vănhóa Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND huyện Đơn Dươngvà làng nghề có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- UBND xã Tu Tra, huyện Đơn Dương;
- Lưu: VT, NN, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S