1. Quyết định số 216/2005/QĐ-TTG ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Ngày 31 tháng 8 năm 2005, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 216/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT

CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg

ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc đấu giá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Các trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất

a) Đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

b) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, trừ trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp.

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

d) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

đ) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

e) Sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

2. Giao đất theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất; trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất.

3. Cho thuê đất bao gồm cả cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

4. Các trường hợp khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với loại đất nào, dự án nào thì có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá đối với loại đất đó, dự án đó.

Điều 5. Điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng.

2. Đã được bồi thường giải phóng mặt bằng.

3. Có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá

Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

2. Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính

a) Đối với tổ chức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá không cần điều kiện này.

3. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

CHƯƠNG II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

Điều 7. Thành lập Hội đồng đấu giá

1. Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất thì có thẩm quyền thành lập Hội đồng đấu giá. Trường hợp cần thiết Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng đấu giá để đấu giá giao đất, đấu giá cho thuê đất đối với tổ chức.

2. Hội đồng đấu giá cấp tỉnh phải đảm bảo có đại diện của các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các thành viên khác do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế của địa phương. Trường hợp lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng đấu giá thì uỷ quyền Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng.

Thành phần Hội đồng đấu giá ở cấp huyện gồm lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá và đại diện các phòng, ban chức năng của huyện như thành phần Hội đồng đấu giá của tỉnh.

Điều 8. Thông báo tổ chức đấu giá

1. Trước khi tiến hành đấu giá 30 ngày, Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo công khai thửa đất tổ chức đấu giá ít nhất 2 lần trong thời gian 2 tuần trên phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình địa phương, báo địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng khác và được niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá và trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có thửa đất đấu giá.

2. Nội dung thông báo công khai gồm: địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa đất, mục đích sử dụng hiện tại, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xây dựng chi tiết, thời hạn sử dụng đất; thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác có liên quan đến thửa đất. Căn cứ yêu cầu, đặc điểm, quy mô của thửa đất đưa ra đấu giá, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc công bố công khai hoặc không công bố công khai giá khởi điểm.

Điều 9. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thực hiện đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo.

2. Tổ chức, cá nhân đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau đây:

a) Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh - tiền đặt trước) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho từng cuộc đấu giá nhưng tối đa không quá 5% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.

Được lấy lại khoản tiền đặt cọc trong các trường hợp sau:

- Người không trúng đấu giá, được trả lại ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này.

- Người trúng giá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm d khoản 3 Điều 11 của Quy chế này.

Không được lấy lại khoản tiền đặt cọc và phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau:

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá từ vòng thứ hai trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp.

- Người trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả.

- Người vi phạm quy chế đấu giá của cuộc đấu giá đó.

b) Phí đấu giá: khoản phí này nộp khi đăng ký tham gia đấu giá được sử dụng chi phí cho việc tổ chức thực hiện đấu giá và không hoàn trả cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia và nộp phí đấu giá. Mức phí cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với thực tế ở địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành về phí, lệ phí.

Điều 10. Giá khởi điểm và bước giá để đấu giá

1. Giá khởi điểm đấu giá

a) Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Giá khởi điểm đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định giá khởi điểm theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất, giá thuê đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

b) Thẩm quyền quyết định giá khởi điểm đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp việc quyết định theo thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Bước giá đấu giá là phần chênh lệch giữa mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp với mức giá do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất công bố cho vòng đấu tiếp theo. Căn cứ vào thực tế của địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc xác định bước giá hoặc không cần quy định việc xác định bước giá cho phù hợp.

Điều 11. Tổ chức đấu giá

1. Hội đồng đấu giá tổ chức thực hiện đấu giá theo phương án được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ở những địa phương đã thành lập tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thì căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc giao cho tổ chức này thực hiện việc đấu giá. Khi thực hiện đấu giá, tổ chức phải thành lập Hội đồng đấu giá. Các thành viên tham gia Hội đồng này gồm đại diện các cơ quan, Ban, ngành theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế này.

2. Thủ tục mở phiên đấu giá

a) Giới thiệu thành viên Hội đồng, người điều hành và người giúp việc (nếu có).

b) Điểm danh người đã đăng ký tham gia đấu giá, công bố người có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

c) Người điều hành phiên đấu giá giới thiệu Quy chế đấu giá.

d) Giới thiệu toàn bộ thông tin có liên quan đến thửa đất thực hiện đấu giá, giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá; phát phiếu đấu giá (trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu kín) cho từng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; làm các thủ tục cần thiết khác.

3. Hình thức và trình tự đấu giá

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

Đối với trường hợp không công bố công khai giá khởi điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy chế này thì Hội đồng chỉ được công bố giá khởi điểm sau vòng đấu thứ nhất và mức giá trả cao nhất của vòng đấu này; tuyên bố vòng đấu tiếp theo, xác định số người tiếp tục tham gia vòng đấu giá, công bố giá khởi điểm của vòng đấu này. Cuộc đấu giá kết thúc khi xác định được mức giá trả cao nhất và không còn người tiếp tục tham gia đấu giá.

Trường hợp tất cả các đối tượng tham gia đấu giá ở vòng đấu thứ nhất đều bỏ mức giá thấp hơn mức giá khởi điểm thì Hội đồng tuyên bố cuộc đấu giá không thành. Hội đồng sẽ xem xét điều chỉnh lại mức giá khởi điểm cho phù hợp và tiến hành tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác do Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyết định.

b) Đấu giá công khai bằng lời: đối với trường hợp không công bố công khai giá khởi điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy chế này thì Hội đồng chỉ được công bố giá khởi điểm vào lúc bắt đầu thực hiện phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá trả giá trực tiếp bằng lời liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp. Người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

c) Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất quy định thời gian của một vòng đấu đối với từng hình thức đấu giá.

d) Trường hợp người trúng đấu giá từ chối không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì người bỏ giá thấp hơn liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét phê duyệt trúng giá bổ sung, nếu giá trả của người liền kề không thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu cuối cùng. Nếu người trúng giá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng đất thì Hội đồng đấu giá ra văn bản huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá. Hội đồng sẽ xem xét tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác.

4. Trường hợp đấu giá đối với khu đất đã được chia thành nhiều thửa nhỏ (lô) để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định hình thức, thủ tục và trình tự đấu giá cho phù hợp với thực tế địa phương. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký‎ đấu giá nhiều thửa đất khác nhau. Trường hợp người tham gia đấu giá, nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm quy chế đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau, nhưng phải nộp thêm phí đấu giá, mức cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.

5. Nội dung biên bản của mỗi vòng đấu giá

Ngoài những nội dung cần thiết của một biên bản thông thường, biên bản của mỗi vòng đấu giá còn gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Địa điểm tổ chức đấu giá.

b) Thành phần Hội đồng đấu giá.

c) Số người tham gia đấu giá...

d) Mức giá khởi điểm...

đ) Mức giá bỏ cao nhất...

e) Mức giá bỏ thấp nhất...

g) Kết luận:...

h) Hiệu lực: (đối với vòng đấu giá cuối cùng)

- Ngày bàn giao đất.

- Ngày ký hợp đồng và nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Ngày hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Điều 12. Xem xét và phê duyệt kết quả đấu giá

1. Căn cứ vào biên bản đấu giá, Hội đồng đấu giá hoặc Sở Tài chính (trong trường hợp giao nhiệm vụ đấu giá cho tổ chức của nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất) trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá.

2. Nội dung phê duyệt kết quả đấu giá gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người trúng đấu giá (ghi rõ tên tổ chức, cá nhân, số tài khoản), vị trí thửa đất, giá trúng, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước và các nội dung cần thiết khác.

Điều 13. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

1. Căn cứ vào quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của người trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền được phân cấp có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơ đất, cấp hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và các giấy tờ liên quan khác cho người trúng đấu giá theo đúng biên bản đấu giá và quyết định giao đất, cho thuê đất, đăng ký‎ quyền sử dụng đất và làm các thủ tục cho người được sử dụng đất.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời hạn thực hiện các nhiệm vụ trên đây của cơ quan tài nguyên và môi trường phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật đất đai.

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, văn bản đấu giá và các giấy tờ có liên quan khác là căn cứ để người được giao đất, thuê đất đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 14. Quyền lợi và trách nhiệm của người trúng đấu giá

1. Quyền lợi: được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trách nhiệm: thực hiện theo đúng các cam kết khi tham gia đấu giá và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 15. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá

1. Trường hợp đấu giá khu đất thuộc dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng: số tiền còn lại sau khi thanh toán giá trị công trình xây dựng kết cấu hạ tầng cho nhà đầu tư và khoản tiền ứng trước để bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi được nộp vào tài khoản riêng do Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trường hợp đấu giá của những thửa đất có nhiều thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng chung của địa phương: số tiền thu được sau khi thanh toán khoản tiền ứng trước để bồi thường thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi, chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (nếu có) được đưa vào thu nộp ngân sách nhà nước hàng năm và được sử dụng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phân chia khoản thu này giữa các cấp ngân sách do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

3. Trường hợp đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất không thuộc phạm vi khoản 1, khoản 2 Điều này thì số tiền thu được sau khi thanh toán khoản tiền ứng trước để bồi thường thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi, chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (nếu có) được đưa vào thu nộp ngân sách nhà nước hàng năm. Việc phân chia khoản thu này giữa các cấp ngân sách do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm

a) Quyết định hoặc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và phương án xây dựng kết cấu hạ tầng (nếu có) để thực hiện đấu giá.

b) Quyết định hoặc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng đấu giá hoặc quyết định giao việc tổ chức đấu giá cho tổ chức của nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất, chỉ đạo tổ chức đấu giá.

c) Ban hành Quy chế đấu giá tại địa phương theo quy định của Quy chế này.

d) Phê duyệt hoặc phân cấp, ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá từng phiên đấu giá.

đ) Phê duyệt kết quả đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định.

e) Chỉ đạo việc giao đất, cho thuê đất, hoàn thành hồ sơ về đất đai cho người trúng đấu giá.

g) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch đã được duyệt.

h) Báo cáo kết quả thực hiện đấu giá để giao đất, cho thuê đất về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì hướng dẫn để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 17. Xử lý vi phạm

Nếu thành viên Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất được giao thực hiện đấu giá và các cá nhân khác có liên quan đến cuộc đấu giá cố ý làm trái quy định của Quy chế này và Quy chế đấu giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, có hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới cho người tham gia đấu giá mà gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc làm cho cuộc đấu giá không thành thì tuỳ theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá được giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai; pháp luật về đấu giá.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Quy định về đấu giá tại Quy chế này được áp dụng đối với trường hợp đấu giá đất để xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất để thu hồi nợ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ vào quy định tại Quy chế này và thực tế ở địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể để thực hiện tại địa phương./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải

2. Công văn 674/TCT-CS năm 2014 giải đáp vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 674/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Ông Thạch Văn Vê
(Địa chỉ: 30 Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư ngày 12/11/2012 của ÔngThạch Văn Vê kiến nghị về việc thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình khutập thể trường Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại (Cơ sở Cần Thơ). Vấn đề ông Thạch VănVê hỏi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ,tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quyđịnh:

“Điều 16. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đất đã đượcgiao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sửdụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất

1. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15tháng 10 năm 1993 thì được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất đã đượcgiao và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Tại mục III Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT /BTC-BTNMTngày 31/1/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủtục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyếtkhiếu nại về đất đai (được đính chính tại Quyết định 512/QĐ-BTC của Bộ Tàichính) quy định:

“1. Giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổchức quy định tại Điều 16 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP là một trong các loại sauđây:

1.1. Biên lai (phiếu thu, hóa đơn) thu tiền để được sử dụngđất, thu tiền đền bù theo Quyết định số 186/HĐBT ngày 31 tháng 5 năm 1990 củaHội đồng Bộ trưởng về việc đền bù thiệt hại đất nông nghiệp đất có rừng khichuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

1.2. Biên lai (phiếu thu, hóa đơn) thu tiền theo Thông tư số 60/TC-TCT ngày 16 tháng 7 năm 1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lýthu đối với việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, việc cấp quyền sử dụng đất xâydựng nhà ở và công trình.

1.3. Biên lai (phiếu thu, hóa đơn) theo quy định về thu tiềnđất của UBND cấp huyện, cấp xã hoặc của cơ quan, tổ chức giao đất không đúngthẩm quyền đã được các cơ quan, tổ chức đó cấp cho hộ gia đình, cá nhân…”

- Tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 120/2010/NĐ-CP bổ sung khoản4 và khoản 5 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP quy định:

“4. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất nhưng đã phân phối (cấp) trái thẩm quyền cho hộ gia đình,cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10năm 1993, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cánhân thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnhquy định như trường hợp bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theoNghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ đối với diện tíchtrong hạn mức giao đất ở; thu bằng 100% theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấptỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trênthị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diệntích vượt hạn mức giao đất ở”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các hộ gia đình khutập thể trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại (Cơ sở Cần Thơ) được tổ chức được nhànước giao đất, không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất giao đất làm nhà ởtrái thẩm quyền từ năm 1991 (trước ngày 15/10/1993) thì:

- Nếu có đầy đủ giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền để đượcsử dụng đất theo quy định tại Mục III thông tư liên tịch số14/2008/TTLT /BTC-BTNMT, được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp,phù hợp với quy hoạch thì khi được cơ quan có thẩm quyền cấp GCN quyền sử dụngđất không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Nếu không có giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền để đượcsử dụng đất, khi được cơ quan có thẩm quyền cấp GCN quyền sử dụng đất thì phảinộp tiền sử dụng đất bằng 40% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định (Bảng giáđất) đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; thu bằng 100% theo giá đất ở doUBND cấp tỉnh quy định (Bảng giá đất) nhân với hệ số điều chỉnh giá đất theoquy định tại Thông tư số 93/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính tại thời điểm cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở.

Đề nghị ông Thạch Văn Vê liên lạc với Cục thuế tỉnh Cần Thơđể được xem xét hồ sơ và giải quyết cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST, Cục QLCS (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế thành phố Cần Thơ;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

3. Công văn 2709/UBND-ĐTMT thu tiền sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2709/UBND-ĐTMT
V/v thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Nam;
- Sở Tài chính; Sở Xây dựng;
- Sở Tư pháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng;
- Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Căn cứ các Công văn số 2187/TTg-KTNngày 02 tháng 12 năm 2010, số 732/VPCP-KTN ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướngChính phủ về việc thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng;

Căn cứ Công văn số 5916/BTC-QLCSngày 09 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc thu tiền sử dụng đất đối vớicác trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A, Khu đô thị mới Phú MỹHưng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính và CụcThuế thành phố tại Công văn số 5142/STC-CT ngày 27 tháng 5 năm 2011 về thu tiềnsử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A, Khu đôthị mới Phú Mỹ Hưng;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiếnnhư sau:

I. VỀ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Khách hàng đóng tiền sử dụng đấtcho Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng.

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn liêndoanh Phú Mỹ Hưng có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp vớivăn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu tại Công văn số 2187/TTg-KTN ngày02 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn cụ thể tại phần II củaCông văn này để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

3. Số tiền phải nộp được tính tạithời điểm Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng ký kết hợp đồngmua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng; giá đất ở tínhthu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố ban hànhvà công bố hàng năm.

4. Quy định về thủ tục hợp đồng muabán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạnliên doanh Phú Mỹ Hưng và khách hàng thực hiện theo quy định của Ủy ban nhândân thành phố.

5. Việc nộp tiềnsử dụng đất phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2011. Trường hợp từ ngày30 tháng 6 năm 2011 trở về sau mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì số tiền phải nộpđược tính theo giá đất (giá mới) tại thời điểm xin nộp tiền sử dụng đất.

6. Đối với trường hợp đã thực hiệnxong nghĩa vụ tài chính và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứngnhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở thì không xem xét lại.

II. VỀ XÁC ĐỊNH VÀ THU TIỀN SỬ DỤNGĐẤT

1. Trường hợp Công ty Trách nhiệm hữuhạn liên doanh Phú Mỹ Hưng đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở trước ngày 16 tháng11 năm 2004 (ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 củaChính phủ có hiệu lực thi hành) thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện nhưsau:

a) Công ty Trách nhiệm hữu hạn liêndoanh Phú Mỹ Hưng chịu trách nhiệm báo cáo cụ thể số lượng hợp đồng đã ký kết vớikhách hàng và tổng hợp các hồ sơ liên quan, gửi cơ quan thuế xác định số tiền sửdụng đất phải nộp cụ thể của từng hợp đồng theo quy định tại Quyết định số 112/2002/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Căn cứ số tiền sử dụng đất phảinộp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng có trách nhiệm thu củakhách hàng để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định;

c) Sau khi thực hiện hoàn tất nghĩavụ tài chính với Nhà nước, Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưngphối hợp với các cơ quan có liên quan lập thủ tục hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân quận7 để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định.

2. Trường hợp Công ty Trách nhiệm hữuhạn liên doanh Phú Mỹ Hưng đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 16 tháng 11năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CPngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) thì việc nộp tiềnsử dụng đất thực hiện như sau:

Số tiền tiền sử dụng đất còn phải nộp= Số tiền sử dụng đất phải nộp - Số tiền thuê đất đã nộp cho thời gian thuê đấtcòn lại.

(Tiền thuê đất đã trả cho Nhà nướcđược xác định theo đơn giá cho thuê đất quy định tại Hợp đồng cho thuê đất củacơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đơn giá thuê đất là ngoại tệ (USD)thì phải quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá mua do Ngân hàng Nhà nướccông bố tại thời điểm nộp tiền thuê đất để xác định số tiền thuê đất đã nộp chothời gian thuê đất còn lại);

a) Căn cứ quy định nêu trên, Côngty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng chịu trách nhiệm báo cáo cụ thể sốlượng hợp đồng đã ký kết với khách hàng trong khoảng thời gian này và tổng hợpcác hồ sơ liên quan, gửi cơ quan thuế để xác định số tiền sử dụng đất còn phảinộp theo quy định;

b) Căn cứ số tiền sử dụng đất phảinộp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng có trách nhiệm thu củakhách hàng để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định;

c) Sau khi thực hiện hoàn tất nghĩavụ tài chính với Nhà nước, Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưngphối hợp với các cơ quan có liên quan lập thủ tục hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân quận7 để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định.

3. Trường hợp Công ty Trách nhiệm hữuhạn liên doanh Phú Mỹ Hưng ký hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 01 tháng 7 năm2007 đến trước ngày 30 tháng 7 năm 2010 (ngày Ủy ban nhân dân thành phố có vănbản báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ) thì thực hiện thu tiền sử dụng đất nhưsau:

Số tiền sử dụng đất còn phải nộp =Số tiền sử dụng đất phải nộp - Số tiền thuê đất đã nộp cho thời gian thuê đấtcòn lại.

(Tiền thuê đất đã trả cho Nhà nướcđược xác định theo đơn giá cho thuê đất quy định tại Hợp đồng cho thuê đất củacơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đơn giá thuê đất là ngoại tệ (USD)thì phải quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá mua do Ngân hàng Nhà nướccông bố tại thời điểm nộp tiền thuê đất để xác định số tiền thuê đất đã nộp chothời gian thuê đất còn lại).

a) Căn cứ quy định nêu trên, Côngty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng chịu trách nhiệm báo cáo cụ thể sốlượng hợp đồng đã ký kết với khách hàng trong khoảng thời gian này và tổng hợpcác hồ sơ liên quan, gửi cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất còn phải nộptheo quy định;

b) Căn cứ số tiền sử dụng đất phảinộp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng có trách nhiệm thu củakhách hàng để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định;

c) Sau khi thực hiện hoàn tất nghĩavụ tài chính với Nhà nước, Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưngphối hợp với các cơ quan có liên quan lập thủ tục hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân quận7 để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định.

III. Giao Ban Quản lý KhuNam chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân quận 7 và các Sở- ngành chức năng theo dõi, đôn đốc việc thu, nộp tiền sử dụng đất và cấp giấychứng nhận theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phátsinh thì phối hợp với các Sở, ngành để xử lý hoặc báo cáo, đề xuất trình Ủy bannhân dân thành phố xem xét, giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, TN&MT, XD, KH&ĐT;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- TT/TU; TT HĐND TP; TT/UB;
- VP TCD/TP, TT/TP;
- VPUB: CPVP; Các phòng CV, ĐTMT (2b);
- Lưu: VT, (ĐTMT/C) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

4. Công văn 5021/TCT-CS thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5021/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2733/CT-THNVDT ngày 08/8/2009 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về thu tiền sử dụngđất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4, khoản 5, Điều 14Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung vềviệc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sửdụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định: “Điều 14, Cấp Giấy chứngnhận trong trường hợp đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng từ trước ngày15/10/1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50của Luật Đất đai:

4. Hộ gia đình, cá nhân khôngđược cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất được sử dụng trước ngày15/10/1993 trong trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trongcác hành vi vi phạm sau đây (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này): a)Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt vàcông khai; …

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sửdụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này nhưng phù hợp với quyhoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận và phảinộp tiền sử dụng đất theo mức quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 15Nghị định này”.

- Tại điểm a, khoản 1, Điều 15Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định: “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đấtmà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của LuậtĐất đai nhưng đất đã được sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đếntrước ngày 01/7/2004 và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quyđịnh tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này, nay Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận làđất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt hoặc chưa cóquy hoạch được xét duyệt tại thời điểm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì đượccấp Giấy chứng nhận theo quy định sau đây:

a) Trường hợp hộ gia đình, cánhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quyđịnh tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đối với diện tíchđất ở đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình,cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tạithời điểm cấp Giấy chứng nhận; đối với diện tích đất ở thực tế ngoài hạn mức(nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm b khoản 3Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ;”

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 trên đất nôngnghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp theo Luật Đấtđai năm 1993. Đến năm 2009, được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranhchấp, phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, được cấp Giấy chứngnhận đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất theo điểm a, khoản 1, Điều 15 Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, QLCS;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

5. Công văn 1336/TCT-CS thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1336/TCT-CS
V/v: Thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 890/CT-QLĐ ngày 22/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp Bộ Tư Lệnh Hải Quân vùng E giao đất cho cán bộ, chiến sỹ để sử dụng vào mục đích đất ở trước ngày 15/10/1993, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất nhưng đã phân phối (cấp) trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định như trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; thu bằng 100% theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở.”

- Tại Điểm 2 Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại quy định:

“2. Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và số lượng nhà ở còn lại, tiến hành phân định rõ từng loại nhà ở, cấp hạng nhà ở, từng khu vực để quyết định phương thức bán cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương với các nguyên tắc cơ bản sau:

a) Đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố thì giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phương thức và giá bán tại thời điểm bán trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi thực hiện.

……

b) Đối với nhà ở cấp IV tại các khu tập thể, trừ những nhà ở quy định tại điểm a Mục này thì khi bán, giá đất và giá nhà được áp dụng theo điểm a và điểm b Mục 2 Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ. Tiền sử dụng đất trong giá bán nhà được ghi nợ không có lãi suất trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cấp cho người mua. Trong thời gian chưa trả hết tiền mua nhà, nếu người mua nhà tiến hành giao dịch đối với nhà ở đó (bán, tặng cho, đổi, thế chấp) thì phải trả hết khoản nợ tiền sử dụng đất trước khi thực hiện các giao dịch này.”

- Tại điểm 2 Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.

“a) Giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê được thực hiện theo giá mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã áp dụng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2004. Mức thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/CP và Nghị định số 21/CP;”

Căn cứ quy định trên, để áp dụng giá đất phù hợp với quy định, yêu cầu Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994, Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, Vụ CTS;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

6. Công văn 3502/TCT-CS giá đất thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3502/TCT-CS
V/v: Giá đất thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007

Kínhgửi: Ông/(bà) Phạm Thanh Thúy và Bùi Thị Quốc Anh

Trả lời văn thư của Ông/(bà)ngày 21/6/2007 của Ông/(bà) Phạm Thanh Thúy và Bùi Thị Quốc Anh kiến nghị vềvướng mắc trong việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 6 và Điều 50Luật Đất đai năm 2003 quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đốivới hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất hoặc xin chuyển mụcđích sử dụng đất mà không có quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đốivới hộ gia đình, cá nhân chưa có quyền sử dụng đất.

- Tại Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và tạiKhoản 2, Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quyđịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khiNhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định việc thu tiềnsử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụngđất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ các quy định trên, việcÔng/(bà) gửi đơn xin giao đất vào ngày 20/9/2004 nhưng chưa được cơ quan cóthẩm quyền ra quyết định giao đất, nên Ông/(bà) chưa có quyền sử dụng đất đểlàm thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, khiÔng/(bà) được cơ quan có thẩm quyền có quyết định giao đất và phải nộp tiền sửdụng đất thì giá đất làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do UBNDcấp tỉnh trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm giao đất.

Tổng cục Thuế thông báo đểÔng/(bà) được biết và liên hệ với cơ quan thuế tại địa phương để được hướng dẫnthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Thanh tra Tài chính;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

7. Công văn 3983/TCT-CS thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3983/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Trả lời Công văn số 707/CT-TTHT ngày 17/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 120 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, quy định: “1. Nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất do cơ quan thuế xác định căn cứ vào số liệu địa chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp...”

- Tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 198/2004 như sau: "a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao không được công nhận là đất ở hoặc đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp".

Căn cứ quy định nêu trên thì việc cơ quan thuế tính tiền sử dụng đất được căn cứ vào số liệu địa chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp. Theo hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo Công văn của Cục Thuế tỉnh Sơn la cho thấy: Trường hợp thửa đất do hộ gia đình ông Tòng Văn Pành sử dụng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, gắn với diện tích đất trồng cây lâu năm (mục đích sản xuất nông nghiệp) vào ngày 30/3/1993.

Đến năm 2002, hộ ông Pành chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, kèm theo một phần diện tích đất trồng cây lâu năm cho ông Đàm Văn Tiệp (nhưng không làm thủ tục tách thửa). Đồng thời trong năm 2002, sau khi chuyển nhượng, hộ ông Pành tiếp tục xây nhà ở trên diện tích đất trồng cây lâu năm còn lại.

Đến ngày 10/3/2011, UBND thành phố Sơn La ban hành Quyết định cho phép hộ ông Pành chuyển một phần diện tích đất đang sử dụng làm nhà ở sang làm đất ở thì thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La căn cứ các quy định pháp luật và hồ sơ cụ thể để xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC; QLCS;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

8. Công văn 2187/TTg-KTN thu tiền sử dụng đất Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2187/TTg-KTN
V/v: thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Hưng

Xét đề nghị củaỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 377/UBND-ĐTMT-tn ngày 30tháng 7 năm 2010), đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú MỹHưng (công văn số 1356- 09/PMH-GM ngày 09 tháng 12 năm 2009 và số 33/2010/PMH-GMngày 11 tháng 01 năm 2010, số 806/2010/PMH-GM ngày 02 tháng 7 năm 2010 và số 966/2010/PMH-PV ngày 04 tháng 8 năm 2010), căn cứ ý kiến của các Bộ: Tài chính,Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng tại cuộc họpngày 23 tháng 10 năm 2010 về việc thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mớiPhú Mỹ Hưng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trường hợpCông ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng đã ký kết hợp đồng mua bánnhà ở với khách hàng (theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minhtại công văn nêu trên) thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện như sau:

- Trường hợp kýkết hợp đồng mua bán nhà ở trước ngày 16 tháng 11 năm 2004 (ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành)thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo Quyết định số 112/2002/QĐ-UBNDngày 08 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường hợp kýkết hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 16 tháng 11 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng7 năm 2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chínhphủ có hiệu lực thi hành) thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy địnhtại Điều 81 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chínhphủ.

- Trường hợp kýkết hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 trở về sau thì thực hiệntheo quy định tại Điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007của Chính phủ.

- Căn cứ vàothông báo của Cơ quan Thuế, Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưngcó trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với văn bản pháp luậttrong từng trường hợp nêu trên để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định; sốtiền phải nộp được tính tại thời điểm Công ty ký kết hợp đồng mua bán nhà ở vớikhách hàng; giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành và công bố hàng năm. Việc nộp tiền sửdụng đất của các trường hợp nêu trên phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm2011.

- Đối với cáctrường hợp phát sinh, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giảiquyết theo thẩm quyền.

2. Trường hợpCông ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng và khách hàng chưa ký kếthợp đồng mua bán nhà ở thì Công ty thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất theo quyđịnh hiện hành.

3. Trong quátrình thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, nếu cóvướng mắc, giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trườngvà Bộ Xây dựng hướng dẫn, trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính báo cáo Thủtướng Chính phủ.

4. Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh Quy định về cơ chế và phương thức kinhdoanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng cho phù hợp vớicác quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, QHQT, KNTN, PL;
- Lưu VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

9. Công văn 11451/BTC-QLCS năm 2013 tham gia Dự thảo Nghị định thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11451/BTC-QLCS
V/v tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Ngày 04/4/2013, Thủ tướng Chính phủcó Chỉ thị số 05/CT-TTg về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiệnđể trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, tại điểm 3 Chỉthị này có nêu:"3. Các Bộ, ngành: Tài chính, xây dựng, Tư pháp, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát các quyđịnh thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận để đềxuất, sửa đổi và hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trìnhthực hiện tại địa phương".

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, Bộ Tàichính đã thực hiện rà soát chính sách thu tiền sử dụng đất liên quan đến cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Nghị địnhsố 198/2004/NĐ-CP Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Nghị định số 120/2010/NĐ-CP củaChính phủ và trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1637/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/5/2013 và Báo cáo số 83/BC-TNMT ngày 12/6/2013 vềviệc sửa đổi các quy định về thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi cấpgiấy chứng nhận; Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dựthảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 120/2010/NĐ-CP củaChính phủ theo nội dung(đính kèm).

Đề nghị Quý Bộ, ngành, UBND Tỉnhtổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ (ưuđiểm, khuyết điểm và vướng mắc thực tế); đồng thời có ý kiến tham gia bằng vănbản về Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2010/NĐ-CP và gửi về Bộ Tài chính(Cục Quản lý công sản - Số 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)trước ngày 10 tháng 9 năm 2013.

Mong nhận được sự phối hợp của QuýBộ, Ủy ban nhân dân./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Cục QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

10. Công văn 1951/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất

Công văn 1951/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 1951/TCT-CS
V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.
Trả lời Công văn số 2333/CT-THNVDT ngày 27/06/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 1, Khoản 4, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 quy định:
“Điều 50. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất
“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;”
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
- Tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất:
+ Khoản 4, Điều 3 quy định:
“Điều 3. Đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
a) Đất đã sử dụng ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai 2003.
...”
+ Khoản 2 Điều 6 quy định:
“Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;
b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;
c) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:
Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;
Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp."
- Tại điểm a, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định:
“Điều 3. Đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Đất đai
1. Đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Đất đai là đất đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:
a) Đất đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hoặc đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận;”
Căn cứ hồ sơ kèm theo, ngày 14/03/1991 bà Tô Thị Lam được Ủy ban nhân dân Phường 1 xác nhận nhận chuyển nhượng thửa đất ruộng từ ông Nguyễn Văn Nam và trong năm 1992 bà Tô Thị Lam tự xây dựng nhà ở và sử dụng liên tục đến nay, trong năm 2013 bà Tô Thị Lam nộp hồ sơ xin xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất nhận chuyển nhượng có diện tích 302,2 m² (bao gồm 200 m² đất ở và 102.2 m² đất trồng cây lâu năm) nêu trên.
Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương rà soát lại hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với bà Tô Thị Lam và quy định nêu trên để xử lý cụ thể như sau:
- Trường hợp nguồn gốc của khu đất xin cấp GCNQSDĐ là đất không có giấy tờ, có nhà ở ổn định từ khi sử dụng đất đến nay thì diện tích đất trong hạn mức đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, diện tích đất ngoài hạn mức đất ở phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.
- Trường hợp nguồn gốc của khu đất xin cấp GCNQSDĐ là đất nông nghiệp thì tiền sử dụng đất phải nộp là mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục QLCS (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ