ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc điều chỉnh giá bán gỗ tịch thu xung công quỹ nhà nước

________________


 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 27/TT-TC ngày 31/3/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá bán tối thiểu gỗ tịch thu, thu hồi các Nhóm II và Nhóm III cụ thể như sau:

Số TT

Loại gỗ

Giá bán cũ (1.000đ/m3)

Giá bán mới

(1.000đ/m3)

Gỗ xẻ Nhóm II

3.000

3.300

Riêng: - Gỗ Trai xẻ

3.000

3.800

- Gỗ Nghiến xẻ

3.000

4.300

Gỗ xẻ Nhóm III

2.500

2.800

Riêng gỗ Dổi, gỗ Dâu của Văn Bàn

2.500

3.500

Các Loại gỗ trên có quy cách tối thiểu như sau: Dài tối thiểu 02m; rộng tối thiểu 0,12m; dày tối thiểu 0,07m.

Đối với các Nhóm gỗ trên nếu giao nhận tại các kho trên địa bàn thành phố Lào Cai phải tính thêm cước vận chuyển: 250.000đ/m3.

Đối với các loại gỗ tròn, gỗ xẻ không đủ quy cách nêu trên, gỗ dập, vỡ tận dụng; Căn cứ vào giá bán tối thiểu và biên bản đánh giá tỷ lệ, chất lượng để xác định giá bán cụ thể.

Điều 2: Quy định về giá bán nêu trên được thực hiện từ ngày 10/6/2005. Đối với các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh phê duyệt bán gỗ trước ngày 10/6/2005 mà chưa đến làm thủ tục mua bán, giao nhận tại Sở Tài chính thì phải thực hiện theo giá mua mới quy định tại Quyết định này.

Quy định về giá bán tối thiểu gỗ tịch thu, thu hồi các nhóm II, nhóm III tại Quyết định này thay thế Quy định về giá bán tối thiểu gỗ nhóm II, nhóm III quy định tại điểm 1 mục II bảng giá bán tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 248/1997/QĐ-UB ngày 12/11/1997 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Lâm trường, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2005.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim