THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các nội dung khác tại Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này đương nhiên còn hiệu lực thi hành.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
VP Phát triển bền vững (Bộ KH&ĐT);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP,
các Vụ, Cục, cổng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KGVX (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

DANH MỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN,
CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/QĐ-TTG
NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21 69/QĐ-TTg ngày11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

STT
Nội dung công việc
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện
Sửa đổi, bổ sung mục 2 của Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1 60/QĐ-TTg ngày15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Danh mục) như sau:
2
Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững
b.
Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2020
Bộ Thông tin và Truyền thông
Các Bộ, ngành, địa phương liên quan, Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, một số cơ quan báo chí và các tổ chức đoàn thể
2013 - 2015
c.
Đề án Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về Phát triển bền vững trong hệ thống giáo dục quốc dân
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan
2013 - 2015
Sửa đổi mục 4 của Danh mục như sau:
4
Tăng cường giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững
d.
Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện Phát triển bền vững
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp có liên quan
2013 - 2015
Sửa đổi, bổ sung mục 5 của Danh mục như sau:
5
Xây dựng và triển khai các mô hình, sáng kiến phát triển bền vững
a.
Chương trình hỗ trợ xây dựng và thực hiện các mô hình Phát triển bền vững cộng đồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các địa phương
2013 - 2015
b.
Chương trình hỗ trợ xây dựng và thực hiện các mô hình phát triển năng lượng sạch
Bộ Công Thương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, các cơ quan, tổ chức liên quan
2013 - 2015
c.
Chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình đô thị sinh thái và làng sinh thái
Bộ Xây dựng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, các địa phương
2013 - 2015
d.
Chương trình tăng cường năng lực để phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các Bộ: TN&MT, KH&CN, NN&PTNT VH,TT&DL, Ngoại giao, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam
2013 - 2015
Bổ sung mục 6 của Danh mục như sau:
6
Từng bước thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh
b.
Đề án nghiên cứu hình thành Trung tâm tăng trưởng xanh mang tầm khu vực
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao
2013 - 2015
Sửa đổi, bổ sung mục 10 của Danh mục như sau:
10
Tăng cường vai trò và tác động của khoa học và công nghệ trong thực hiện PTBV
c.
Chương trình tăng cường năng lực khoa học công nghệ cho các tổ chức khoa học công nghệ ngoài nhà nước nhằm phục vụ phát triển bền vững
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Bộ Khoa học và Công nghệ, các Viện, trường đại học liên quan
2013 - 2015

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?