THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHUNG CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ CỦA DỰ ÁN "GIẢM NGHÈO
KHU VỰC TÂY NGUYÊN" VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB)
----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8865/TTr-BKHĐT ngày 04 tháng 11 năm 2013,

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án "Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên" vay vốn WB như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lục kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TNMT, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh; Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.III, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?