THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2179/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổchức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, côngty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ -công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ vềthí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thíđiểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam hoạt động theo hình thứccông ty mẹ - công ty con, nội dung như sau:

1. Thành lập Tập đoàn Công nghiệpHóa chất Việt Nam đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, bao gồm cácdoanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp đa sở hữu có trình độ công nghệ, quảnlý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó ngành kinhdoanh chính: sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất cơbản; hóa chất tiêu dùng; công nghiệp hóa chất, hóa dược, hóa dầu; công nghiệpkhai thác mỏ; công nghiệp chế biến cao su; đầu tư tài chính vào các doanhnghiệp khác. Gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, côngnghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; làm nòngcốt để ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnhtranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

2. Tập đoàn Công nghiệp Hóa chấtViệt Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chấtViệt Nam, có cơ cấu như sau:

a) Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chấtViệt Nam (gọi tắt là Tập đoàn) là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốnđiều lệ, hoạt động theo quy định của pháp luật, có chức năng đầu tư tài chínhvào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn,tài sản được Nhà nước, giao quản lý, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Tập đoàngồm: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và bộ máy giúp việc.

b) Các công ty con do Tập đoàn nắmgiữ 100% vốn điều lệ:

- Tổng công ty Apatit – Vinachemhoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con – thành lập mới trên cơ sở tổchức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Apatít Việt Nam vàmột số công ty khác;

- Tổng công ty Phân đạm và Hóa chất– Vinachem hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con – thành lập mớitrên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc,Ban Quản lý Dự án Nhà máy đạm Ninh Bình và một số công ty khác;

- Công ty TNHH một thành viên Hóachất cơ bản miền Nam;

- Công ty TNHH một thành viên Hơikỹ nghệ Que hàn;

- Công ty TNHH một thành viên DAP –Vinachem;

- Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏViệt Lào;

- Công ty vật tư và Xuất nhập khẩuHóa chất (chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên);

c) Các công ty con do Tập đoàn nắmgiữ trên 50% vốn điều lệ khi cổ phần hóa:

- Công ty Phân lân nung chảy VănĐiển;

- Công ty Supe phốt phát và Hóachất Lâm Thao;

- Công ty Phân bón miền Nam;

- Công ty Phân bón Bình Điền;

- Công ty cổ phần Bột giặt Net;

- Công ty cổ phần Bột giặt LIX;

- Công ty cổ phần Pin ắcquy miềnNam;

- Công ty cổ phần Phân lân NinhBình;

- Công ty cổ phần Sản xuất vàThương mại Phương Đông;

- Công ty cổ phần Công nghiệp hóachất và Vi sinh;

- Công ty cổ phần Ắcquy Tia sáng;

- Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

- Công ty cổ phần Phân bón và Hóachất Cần Thơ;

- Công ty cổ phần Hóa chất ViệtTrì;

- Công ty cổ phần Công nghiệp caosu miền Nam;

- Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

- Công ty cổ phần Thuốc sát trùngViệt Nam;

- Công ty cổ phần Thiết kế côngnghiệp hóa chất;

- Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng;

- Công ty cổ phần Sơn chất dẻo;

- Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem.

d) Các công ty do Tập đoàn nắm giữdưới 50% vốn điều lệ

- Công ty cổ phần Sơn tổng hợp HàNội;

- Công ty cổ phần Công nghiệp hóachất Đà Nẵng;

- Công ty cổ phần Pin ắcquy VĩnhPhú;

- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư vàXây dựng mỏ;

- Công ty cổ phần Pin Hà Nội;

- Công ty cổ phần Phát triển phụgia và Sản phẩm dầu mỏ;

- Công ty cổ phần Hóa chất VĩnhThịnh;

- Công ty cổ phần Que hàn điện ViệtĐức;

- Công ty cổ phần Bột giặt và Hóachất Đức Giang;

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩuhóa chất miền Nam;

- Công ty Tài chính cổ phần Hóachất Việt Nam;

- Công ty TPC VINA;

- Công ty TNHH Inoue Việt Nam;

- Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

- Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

- Công ty cổ phần Chứng khoánThương mại và Công nghiệp Việt Nam.

đ) Các đơn vị sự nghiệp:

Thành lập Trường đại học Hóa chấtViệt Nam trên cơ sở tổ chức lại Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và Trường caođẳng Công nghiệp Hóa chất.

Việc thành lập mới các đơn vị thànhviên; chuyển các công ty thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên, công ty cổ phần; bổ sung các công ty con, công ty liên kết mới, Hội đồngquản trị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Tập đoàn có trách nhiệm kế thừacác quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Thủ tướng Chính phủ trực tiếphoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơquan liên quan, Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện một số quyền và nghĩa vụcủa chủ sở hữu đối với Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam theo quy định củapháp luật. Mối quan hệ giữa Tập đoàn với chủ sở hữu và các công ty con, công tyliên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạtđộng của Tập đoàn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịutrách nhiệm chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời pháthiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giảiquyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liênquan nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới cần thí điểmtrong quá trình thực hiện.

2. Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóachất Việt Nam:

a) Quyết định chuyển các công tynêu tại điểm b và c khoản 2, Điều 1 Quyết định này thành công ty cổ phần, côngty TNHH một thành viên theo quy định hiện hành.

b) Xây dựng Đề án thành lập cácTổng công ty nêu tại điểm b khoản 2, Điều 1 và Trường đại học Hóa chất Việt Namnêu tại điểm đ khoản 2, Điều 1 Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, phê duyệt theo quy định hiện hành khi đủ điều kiện.

3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quanliên quan, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo chức năng, nhiệmvụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóachất Việt Nam và Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam trong việcthực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởngcác cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồngquản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam và Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chấtViệt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Hóa chất Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT KTN, KTTH, PL;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng