THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2186/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, TÌM KIẾM CỨU NẠNCHO TỈNH PHÚ YÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15318/BTC-TCDT ngày 11 tháng 11năm 2010, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tại công văn số 423/UB ngày 24 tháng11 năm 2010, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8444/BKH-KTDV ngày 25 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. BộTài chính xuất cấp (không thu tiền) 02 bộ xuồng ST-660 từ nguồn dự trữ quốc giacho tỉnh Phú Yên để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Việc xuất cấp,sử dụng và bảo quản số xuồng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìmkiếm cứu nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP; BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng; Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ; cổng TTĐT, các Vụ: KTN, NC, ĐP;
- Lưu VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng