THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 2187/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia
hỗ trợ các địa phương
____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 3520/BNN-TY ngày 29 tháng 10 năm 2010, số 3920/BNN-TY ngày 25 tháng 11 năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15009/BTC-TCDT ngày 05 tháng 11 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 65.000 lít hóa chất Benkocid; 50.000 liều vắc xin LMLM týp O; 10.000 liều vắc xin THT trâu bò; 110.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 175.000 liều LMLM tam giá thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi để phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ như đề nghị của Bộ tại văn bản số 3520/BNN-TY và số 3920/BN-TY nêu trên.
Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP; BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu VT, KTTH (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng