CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 219/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 219/CT NGÀY 1-9-1986 VỀ

BẢO ĐẢM CHẾ ĐỘ NUÔI DƯỠNG THEO ĐỊNH LƯỢNG CHO THƯƠNG BINH NẶNG, BỆNH BINH NẶNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội và ý kiến của các ngành có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thương binh hạng 1, bệnh binh hạng 1 được tiếp tục hưởng chế đội nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn định lượng về các mặt hàng được quy định tại văn bản số 3558-V8 ngày 17-8-1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và công văn số 152-LTTP ngày 19-8-1983 của Bộ Lương thực và công văn số 2057-NT/CS ngày 3-10/1983 của Bộ Nội thương hướng dẫn việc thực hiện văn bản trên.

Trong tình hình chưa đủ hàng hoá để bảo đảm các mặt hàng như đã quy định ở trên, thương binh hạng 1, bệnh binh hạng 1 được bảo đảm cung ứng theo giá chỉ đạo ổn định những mặt hàng như đối với công nhân viên chức Nhà nước, gồm có lương thực, thịt lợn, đường, nước chấm, chất đốt và xà phòng giặt.

Khi có điều kiện và ở những địa phương mở rộng cung ứng các mặt hàng khác cho công nhân viên chức (kể cả các mặt hàng có định lượng và mặt hàng không định lượng), thì cũng bảo đảm các mặt hàng ấy cho thương binh hạng 1, bệnh binh hạng 1.

Điều 2.- Thương binh hạng 1, bệnh binh hạng 1 được phụ cấp thêm hàng tháng 120 đồng cộng với phụ cấp chênh lệch giá theo vùng để bảo đảm cho việc nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn định lượng nói trên (điều 1).

Khoản phụ cấp này tính vào kinh phí nuôi dưỡng thương binh do Bộ Thương binh và xã hội lập dự trù và do Ngân sách Nhà nước đài thọ.

Điều 3.- Quyết định này thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 1986.

Điều 4.- Bộ Thương binh và xã hội cùng với Bộ Tài chính, Nội thương, lương thực hưỡng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5.- Bộ Thương binh và xã hội, Thủ trưởng các Bộ, các Ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Chí Công

(Đã Ký)

Chủ tịch Hội đông Bộ Trưởng

(Đã ký)

Võ Chí Công