ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp của nhà nước năm 2005

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 187/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004 của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XIV - kỳ họp thứ 2 về việc giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2005;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 19/TT-NV ngày 18/01/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2005 cho các đơn vị trực thuộc UBND thị xã Hưng Yên như sau:

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 720 người, chia ra:

- Trường mầm non bán công: 24 người, trong đó hiệu trưởng 08, phó hiệu trưởng 16.

- Trường Mầm non công lập: 31 người, trong đó hiệu trưởng 02, phó hiệu trưởng 02, giáo viên 27.

- Trường Tiểu học: 321 người, trong đó cán bộ quản lý 29, tổng phụ trách đội 11, kế toán – văn thư 12, giáo viên văn hóa 237, giáo viên âm nhạc 16, giáo viên mỹ thuật 16.

- Trường Trung học cơ sở: 331 người, trong đó cán bộ quản lý 22, tổng phụ trách đội 06, kế toán – văn thư 13, giáo viên ngoại ngữ 25, giáo viên văn hóa 265 (GV văn 60, GV toán 60, GV lý 19, GV hóa 13, GV sinh 27, GV sử 17, GV địa 17, GV kỹ thuật 19, GV thể dục 19, GV giáo dục công dân 12).

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên: 13 người, trong đó cán bộ quản lý 02, kế toán – văn thư 01, giáo viên ngoại ngữ 01, giáo viên văn hóa 09.

2. Sự nghiệp Y tế: 01 người

- Hội chữ thập đỏ huyện: 01 người.

3. Sự nghiệp Văn hóa – Thông tin – Thể dục – Thể thao – Đài truyền thanh: 11 người, chia ra:

- Sự nghiệp VHTT: 04 người.

- Sự nghiệp TDTT: 03 người.

- Đài truyền thanh: 04 người.

4. Sự nghiệp khác: 01 người.

- Hội người mù huyện: 01 người

Điều 2. Các ông bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND thị xã Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách