BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 768/GTVT-TC ngày 07/02/2007;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2.Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo quy định tại mục III phần I của Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/09/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2004/TT-BTC).

Điều 3.Phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo hướng dẫn tại mục I phần II Thông tư số 90/2004/TT-BTC đối với đường bộ đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước.

Điều 4.Đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh sử dụng chứng từ thu phí và thực hiện trách nhiệm của tổ chức thu phí theo hướng dẫn tại mục I, mục II phần III Thông tư số 90/2004/TT-BTC.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC, Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

Điều 6. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trương Chí Trung