CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 220/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1991
QUYếT địNH

QUYẾT ĐỊNH

Về tổ chức thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin đại chúng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 2 tháng 1 năm 1990;

Để kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Hội đồng Bộ trưởng cho các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và các địa phương (gọi tắt là báo chí),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Giao đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng định kỳ thông báo cho báo chí về nội dung các phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng, về những chủ trương công tác lớn, những chính sách kinh tế - xã hội và những đề án mà Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành hoặc đang xem xét để ban hành.

Điều 2.

Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm thông báo cho báo chí về các chính sách, quy định và quy chế về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuộc cơ quan mình phụ trách.

Điều 3.

Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức các buổi thông báo tin tức của Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng; phối hợp khi cần thiết với các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng tổ chức các buổi thông báo tin tức quan trọng của các cơ quan đó.

Điều 4.

Các đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số 267- CT ngày 28 tháng 7 năm 1990./.

(Đã ký)

Nguyễn Khánh