THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2200/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC PHÒNG,CHỐNG BUÔN BÁN NGƯỜI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm2005;
Xét đề nghị của Bộ Công an tại Tờ trình số 298/TTr-BCA-C41 ngày 24 tháng 11 năm2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nướcCộng hòa nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng, chống buôn bán người,ký ngày 15 tháng 9 năm 2010 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Điều 2. Hiệpđịnh nêu trên được áp dụng toàn bộ nội dung trong thời gian thực hiện.

Điều 3. BộCông an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Hiệpđịnh nêu trên.

Điều 4.Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục thông báo đối ngoại liên quan theo quyđịnh.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, NC;
- Lưu: VT, QHQT (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng