THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2203/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẠM ỨNG KINH PHÍ MUA GIỐNG CÂY TRỒNG, GIỐNG THỦY SẢN CHO CÁC TỈNH MIỀNTRUNG ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3974/BNN-TCTL ngày 30 tháng 11 năm 2010), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 16517/BTC-NSNN ngày 03 tháng 12 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chínhtạm ứng ngân sách Trung ương 61,6 tỷ đồng (sáu mốt tỷ, sáu trăm triệu đồng) đểứng cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, mua giống cây trồng, vật nuôi,giống thủy sản khôi phục sản xuất.

Phân bổ cụ thểcho các địa phương như sau:

Quảng Nam: 2,2tỷ đồng

Quảng Ngãi: 10,0tỷ đồng

Bình Định: 20,0tỷ đồng

Phú Yên: 4,0 tỷđồng

Khánh Hòa: 10,0tỷ đồng

Ninh Thuận: 10,0tỷ đồng

Gia Lai: 0,4 tỷđồng

Đắk Lắk: 5,0 tỷđồng

2. Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh có tên nêu trên chịu trách nhiệm phân bổ và sử dụng khoảnkinh phí được tạm ứng đúng mục đích; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngânsách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác cung cấp đủ giốngcho nhân dân, đảm bảo canh tác đúng thời vụ.

3. Bộ Tài chínhcăn cứ vào số kinh phí các địa phương thực chi so với kinh phí tạm ứng, trìnhThủ tướng Chính phủ hỗ trợ bổ sung hoặc thu hồi theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. CácBộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư;Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, GiaLai, Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW
- VPCP; BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu VT, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng