ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 của Liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X - kỳ họp thứ 16,

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1748/STC-QLGCS ngày 25/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Đơn vị thu phí: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Mức thu phí:

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lần đầu: 4.000.000 đồng/hồ sơ;

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: 2.000.000 đồng/hồ sơ.

Điều 2. Quản lý và sử dụng phí:

1. Đối với thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lần đầu: Cơ quan thu phí được để lại 80% tổng số tiền phí thu được để chi phí cho việc thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước, số tiền phí còn lại (20%) đơn vị thu phí nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

2. Đối với thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: Cơ quan thu phí được để lại 50% tổng số tiền phí thu được để chi phí cho việc thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước, số tiền phí còn lại (50%) đơn vị thu phí nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

3. Nội dung chi và mức chi số tiền phí được để lại: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 của Liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

Số tiền phí được trích lại trong năm, sau khi quyết toán đúng chế độ, nếu sử dụng không hết thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

4. Cơ quan thu phí phải thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước về phí, lệ phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Huế