Trình Bộ

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2215/QĐ-BTC NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2007

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2007/QĐ-BTC

NGÀY 27/3/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luậtban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứNghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam;

Căn cứNghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đềnghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Quy chế hạch toán ghi thu,ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài củaChính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BTC ngày 27/3/2007 của Bộtrưởng Bộ Tài chính như sau:

a) Khoản 1, Điều 2: Bỏ từ “Toàn bộ” và thay thế cụm từ “ghithu, ghi chi” bằng “đầy đủ”. Nộidung sau khi đính chính là “1. Các khoản vay và viện trợ nước ngoài củaChính phủ phải được hạch toán đầy đủ vàongân sách nhà nước.”

b) Điểm b) Khoản 2, Điều 5: Thay thế từ “vay” bằng “viện trợ”. Nội dung sau khi đính chính là “ b) Dự toán được giao đối với cáckhoản viện trợ nước ngoài của Chính phủ cấp phát cho các chương trình/dự án củacác Bộ, ngành và địa phương.”

c) Khoản 4, Điều 6: Bỏ cụm từ “lệnh thu ngân sách địa phương”. Nội dungsau đính chính là “4. Đối với các khoản chi hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương,căn cứ chứng từ hồ sơ do Bộ Tài chính gửi đến, Sở Tài chính tiến hành lập lệnhchi tiền cho các đơn vị sử dụng vốn gửi Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương; Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thựchiện cấp phát ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký.

Vụ trưởngVụ Tài chính đối ngoại, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tàichính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đinh Văn Nhã