THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2216/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAMNHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng dân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệmkỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng dân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại tờ trình số 1688/TTr-UBND ngày11 tháng 12 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 4133/TTr-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sungThành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

Các Ủy viên:

- Ông Phạm Văn Tam, Chỉ huy trưởngBộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Khuông, Giám đốcCông an tỉnh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng dân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các ông có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng