THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2218/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chứckỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn tronghai năm 2009 – 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Tổchức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạchtổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 (ban hành kèm theo Quyết địnhnày)

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Tổ chức chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TWMTTQVN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên BTC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

KẾ HOẠCH

TỔCHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 củaThủ tướng Chính phủ)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm bồi dưỡng và phát huy hơn nữalòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ýchí tự cường dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnhđạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng,toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiệnthắng lợi Nghị quyết Đại hội X và tiến tới Đại hội XI của Đảng.

2. Yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức về Đảng, chủnghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảnglà nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đấu tranh, bác bỏnhững luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựnghệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

- Khẳng định những thành tựu vĩ đạicủa dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xâydựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước; đề caonghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong giai đoạn mới;

- Tăng cường sức mạnh khối đại đoànkết toàn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống vănhóa dân tộc, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống con người Việt Nam; giớithiệu về đất nước, con người Việt Nam; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhànước đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2năm 2009 – 2010 và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – HàNội năm 2010, Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức trongnăm 2010 gồm các ngày lễ lớn và các hoạt động như sau:

MỤC 1. KỶ NIỆM CÁC SỰ KIỆN CỦAĐẤT NƯỚC, CỦA DÂN TỘC

I. KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬPĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2010)

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễlớn phê duyệt, nội dung gồm:

- Văn phòng Trung ương Đảng và Vănphòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội tổ chức để Lãnhđạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thểđặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài Tưởngniệm.

- Tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm cấpNhà nước dưới danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ban Tổ chức cấp Nhànước các ngày lễ lớn tổ chức; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể dự. Tổng Bí thư đọcdiễn văn; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại HàNội dự.

1. Mít tinh trọng thể cấp Quốcgia:

Cơ quan chỉ đạo: Ban Tổ chức cấpNhà nước các ngày lễ lớn.

Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội và các Bộ, Ban,ngành liên quan.

Thời gian: ngày 02 tháng 02 năm2010.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốcgia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

2. Các hoạt động văn hóa, vănnghệ chào mừng tại Trung ương

a) Liên hoan hợp xướng “Những bàica dâng Đảng” của thanh niên, sinh viên toàn quốc lần thứ I:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Bộ Giáo dục và Đàotạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thời gian chung kết: ngày 10 tháng01 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

b) Liên hoan nghệ thuật quần chúng“Những bài ca dâng Đảng” của công chức, viên chức lao động.

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam.

Thời gian chung kết: ngày 15 đến 19tháng 01 năm 2010.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

II. GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG – LỄ HỘI ĐỀNHÙNG NĂM 2010:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyếtđịnh số 2069/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2009 về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương– Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchvà Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhànước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự lễ dânghương.

- Các tỉnh, thành phố có di tích,đền thờ Vua Hùng tổ chức nghi thức tưởng niệm theo Hướng dẫn số 796/HD-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nghi thức tưởngniệm các Vua Hùng trong ngày tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – ngày 10/3 âm lịch.

Cơ quan chỉ đạo: Ban Tổ chức cấpNhà nước các ngày lễ lớn.

Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, các Bộ, Ban, ngành và địa phươngcó liên quan.

Thời gian: từ 14 đến 23 tháng 4 năm2010 (ngày 01 – 10/3 âm lịch năm Canh Dần).

Địa điểm: thành phố Việt Trì, Khudi tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

III. KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNGHOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2010)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủtrì xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phêduyệt, nội dung gồm:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, thành phố Hà Nội đặt vònghoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm;

- Thành ủy, Hội đồng dân dân, Ủyban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đặt vòng hoa,viếng Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố.

- Tại Hà Nội, tổ chức lễ kỷ niệmcấp Nhà nước dưới danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước do Ban Tổchức cấp nhà nước các ngày lễ lớn tổ chức; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự; Chủ tịch nước đọc diễnvăn; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nộidự.

1. Mít tinh trọng thể cấp quốcgia (có kịch bản riêng):

Cơ quan chỉ đạo: Ban Tổ chức cấpNhà nước các ngày lễ lớn

Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, thành phố Hà Nội, các Bộ, ban, ngành và địa phương có liênquan.

Thời gian: ngày 29 tháng 4 năm2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

2. Chương trình biểu diễn sử thinghệ thuật, mừng đất nước thống nhất, mừng Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi:

Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

Thời gian: ngày 29 tháng 4 năm2010.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

3. Lễ hội thống nhất non sông:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa Thể thaovà Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố và Bộ, ngành liên quan.

Thời gian: Từ 30 tháng 4 đến 01tháng 5 năm 2010.

Địa điểm: tại cầu Hiền Lương, tỉnhQuảng Trị.

IV. KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦTỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2010), 20 NĂM TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀVĂN HÓA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) CÔNG NHẬN HỒ CHÍ MINH LÀ “ANH HÙNG GIẢI PHÓNGDÂN TỘC, NHÀ VĂN HÓA KIỆT XUẤT VIỆT NAM” (1990 – 2010).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủtrì xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phêduyệt, nội dung gồm:

- Văn phòng Trung ương Đảng và Vănphòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ tổ chức để lãnhđạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thểđặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Tỉnh ủy, Hội đồng dân dân, Ủy bannhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đặt vòng hoa tại tượng đài Bác ởQuảng trường 19-5, thành phố Vinh và Khu di tích lịch sử quốc gia Kim Liên;

- Các địa phương có di tích, khulưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hương;

- Tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm cấpNhà nước dưới danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước do Ban Tổ chứckỷ niệm cấp nhà nước tổ chức; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể dự. Tổng Bí thư đọcdiễn văn; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại HàNội dự.

1. Mít tinh trọng thể cấp quốcgia:

Cơ quan chỉ đạo: Ban Tổ chức cấpNhà nước các ngày lễ lớn

Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội, các Bộ, Ban,ngành có liên quan.

Thời gian: ngày 18 tháng 5 năm2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

2. Chương trình hành trình theochân Bác (Cầu truyền hình trực tiếp):

Đơn vị tổ chức: Đài Truyền hìnhViệt Nam.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam và các tỉnh, thành phố có liên quan.

Thời gian: ngày 19 tháng 5 năm2010.

3. Sơ kết 3 năm thực hiện cuộcvận động sáng tác Văn học nghệ thuật “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáoTrung ương.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật, Ủy ban nhândân thành phố Hà Nội và các ngành liên quan.

Thời gian: tháng 5 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

4. Lễ hội Làng Sen và Liên hoantiếng hát Làng Sen

Đơn vị tổ chức: Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dântỉnh Nghệ An.

Thời gian: ngày 18 đến 20 tháng 5năm 2010.

Địa điểm: thành phố Vinh, huyện NamĐàn, Nghệ An.

V. KỶ NIỆM 65 NĂM CÁCH MẠNG THÁNGTÁM (19/8/1945 – 19/8/2010), QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (02/9/1945 –02/9/2010)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủtrì xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phêduyệt, nội dung gồm:

- Văn phòng Trung ương Đảng và Vănphòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ tổ chức để lãnhđạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diệnlãnh đạo các đoàn thể đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặtvòng hoa tại Đài tưởng niệm;

- Tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm cấpNhà nước dưới danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước do Ban Tổ chứccấp nhà nước tổ chức; lãnh đạo Đảng Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam và đại diện các bộ, ngành, đoàn thể dự. Chủ tịch nước đọc diễnvăn; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nộidự;

- Văn phòng Trung ương Đảng, Vănphòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ tổ chức để Tổng Bíthư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủtịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chiêu đãi trọng thể tại PhủChủ tịch; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại HàNội dự;

- Cơ quan đại diện Ngoại giao ViệtNam ở nước ngoài tổ chức tiếp khách tại trụ sở cơ quan đại diện (hoặc địa điểmthích hợp), mời đại diện chính quyền nước sở tại, đại diện Việt kiều và ĐoànNgoại giao dự.

1. Mít tinh trọng thể cấp quốcgia:

Cơ quan chỉ đạo: Ban Tổ chức cấpNhà nước các ngày lễ lớn

Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội và các Bộ, Ban,ngành có liên quan.

Thời gian: ngày 02 tháng 9 năm2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

2. Chương trình nghệ thuật chàomừng kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2010) và Quốc khánh2/9 (02/9/1945 – 02/9/2010) (Cầu truyền hình trực tiếp):

Đơn vị tổ chức thực hiện: Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam và các tỉnh, thành phố cóliên quan.

Địa điểm: tại các tỉnh, thành phố.

VI. KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG –HÀ NỘI

Thực hiện theo Chương trình của BanChỉ đạo 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

VII. KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬPMẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 – 18/11/2010)

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngàylễ lớn phê duyệt.

MỤC 2. KỶ NIỆM NGÀY SINH CỦA CÁCLÃNH TỤ ĐẢNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ; PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VÀ TRUYỀN THỐNG NGÀNH

I. KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍTHƯ NGUYỄN VĂN LINH (01/7/1915 – 01/7/2010)

Văn phòng Trung ương Đảng xây dựngĐề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

II. KỶ NIỆM 140 NĂM NGÀY SINH V.ILÊ NIN (22/4/1870 – 22/4/2010).

Học viện Chính trị - Hành chínhquốc gia Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhànước các ngày lễ lớn phê duyệt, nội dung gồm:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đoàn thể, lãnhđạo thành phố Hà Nội đặt vòng hoa tại Tượng đài V.I. Lê nin ở Hà Nội;

- Học viện Chính trị - Hành chínhquốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm; mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đoànthể, Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự.

III. KỶ NIỆM 190 NĂM NGÀY SINHPH.ĂNGGHEN (28/11/1820 – 28/11/2010).

Học viện Chính trị - Hành chínhquốc gia Hồ Chí Minh xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước cácngày lễ lớn phê duyệt.

IV. KỶ NIỆM 80 NĂM XÔ VIẾT – NGHỆTĨNH (12/9/1930 – 12/9/2010).

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủtrì, phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấpNhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

V. KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞINGHĨA (23/11/1940 – 23/11/2010).

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh chủ trì, phối hợp với các tỉnh tham gia Nam Kỳ khởi nghĩa xây dựng Đề ántổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

VI. KỶ NIỆM 80 NĂM: NGÀY TRUYỀNTHỐNG VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY ĐẢNG (18/10/1930 –18/10/2010), NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 –14/10/2010), NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (01/8/1930 – 01/8/2010), NGÀYTRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 – 15/10/2010).

Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổchức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Đềán tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các các ngày lễ lớn phê duyệt.

VII. KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀNTHỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19/8/1945 – 19/8/2010) VÀ 5 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢOVỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005-19/8/2010)

Bộ Công an xây dựng Đề án tổ chứctrình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

VIII. KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬPHỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2010)

Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Đềán tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

IX. 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊNHIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 – 20/10/2010)

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xâydựng Đề án tổ chức trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách trung ương: BộTài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí theo quymô đề án được duyệt cho các hoạt động nằm ngoài nguồn kinh phí đã giao theoChương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

2. Ngân sách địa phương: cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách thực hiện các nhiệm vụcủa địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010.

3. Nguồn kinh phí xã hội hóa:huy động nguồn lực xã hội tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễlớn tại địa phương, cơ sở.

D. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Tổ chức cấp Nhà nước cácngày lễ lớn:

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề ántổ chức, tiến hành thẩm định đề án, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổchức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010.

2. Bộ Văn hóa Thể thao và Dulịch:

Là đơn vị thường trực giúp việc BanTổ chức cấp Nhà nước, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chínhphủ giúp Ban Tổ chức cấp Nhà nước đôn đốc việc xây dựng đề án tổ chức; chỉ đạovà tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 được giao. Chỉđạo bảo tồn, tôn tạo các khu di tích lịch sử cách mạng, củng cố, nâng cấp hệthống bảo tàng, nhà tưởng niệm phục vụ nhân dân.

3. Bộ Ngoại giao:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyềnđến bạn bè quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài. Tham gia công tác lễ tân đốingoại tại các mít tinh kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức.

4. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Đảm bảo an ninh, trật tự, an toànvà tham gia các hoạt động phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn.

5. Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính:

Bố trí kinh phí và hướng dẫn kịpthời để triển khai các hoạt động

6. Ban Tuyên giáo Trung ương, BộThông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáodục về các ngày lễ lớn; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí bố trí thờigian, thời lượng thích hợp để tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau cácngày kỷ niệm.

7. Các tỉnh, thành phố, Bộ, Ban,ngành, đoàn thể:

Phát động phong trào thi đua yêunước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; tổ chức và hướng dẫn, khuyếnkhích các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế tổ chức các hoạt động thiết thựcchăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căncứ cách mạng và đối tượng chính sách.

Năm 2010, đất nước tổ chức nhiềuhoạt động kỷ niệm lớn. Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố kết hợp tổchức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với các sự kiện và hoạt động lớn củađịa phương, đơn vị, khuyến khích các nguồn lực xã hội cùng tham gia; xây dựngvà triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 có trọngtâm, trọng điểm, trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa giáodục sâu sắc./.