THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2259/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNGNGHIỆP VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyểndoanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điềuchỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Namnhư sau:

a) Cổ phần Nhànước nắm giữ: 45.512.500 cổ phần, chiếm 82,75% vốn điều lệ;

b) Cổ phần bánưu đãi cho người lao động: 4.446.400 cổ phần, chiếm 8,08% vốn điều lệ;

c) Cổ phần báncho tổ chức công đoàn: 275.000 cổ phần, chiếm 0,5% vốn điều lệ;

d) Cổ phần bánđấu giá ra bên ngoài: 4.766.100 cổ phần, chiếm 8,67% vốn điều lệ.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế khoản 7 Điều 1 Quyếtđịnh số 1437/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việcphê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệpViệt Nam.

Bộ trưởng cácBộ: Công thương, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầutư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triểndoanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Namchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng