UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố Hải Phòng

--------------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 133/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trọng tài lao động;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 23/TTr-LĐTBXH ngày 04/1/2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gốm các thành viên có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Xuân Giới, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Thư ký Hội đồng: Ông Nguyễn Tiến Nhẫn, Phó Trưởng phòng Phòng Dạy nghề, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Thành viên khác của Hội đồng:

- Ông Đỗ Văn Bào, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố.

- Ông Nguyễn An Duyên, Trưởng phòng Hội viên - đào tạo, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng.

- Ông Vũ Đình Minh, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Luật gia Hải Phòng.

Điều 2. Nhiệm kỳ của Hội đồng là ba (03) năm từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 3.Nhiệm vụ của Chủ tịch, Thư ký và thành viên khác của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử