BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2260/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỬ CÁN BỘ CHUYÊN MÔN LUÂN PHIÊN TỪBỆNH VIỆN TUYẾN TRÊN VỀ HỖ TRỢ CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN DƯỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Ytế về việc phêduyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợcác bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉđạo thực hiện Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên vềhỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”, gồmcác ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộtrưởng Bộ Y tế: Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứtrưởng Bộ Y tế: Phó Trưởng Ban thường trực

3. Ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởngCục Quản lý khám chữa bệnh: Phó trưởng Ban

4. Ông Trịnh Đình Cần, Vụ trưởngVụ Tổ chức cán bộ: Phó trưởng Ban

5. Ông Dương Huy Liệu, Vụ trưởngVụ Kế hoạch Tài chính: Phó trưởng Ban

6. Bà Phạm Thị Luyên, Chủ tịchCĐ Y tế Việt Nam: Ủy viên

7. Ông Đỗ Hán, Chánh Văn phòngBộ: Uỷ viên

8. Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụtrưởng Vụ Pháp chế: Ủy viên

9. Ông Nguyễn Nam Liên, Phó Vụtrưởng Vụ KHTC: Ủy viên

10. Ông Phạm Văn Tác, Phó Vụtrưởng Vụ Khoa học Đào tạo: Ủy viên

11. Ông Nguyễn Quốc Anh, PhóGiám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Ủy viên

12. Ông Nguyễn Trường Sơn, Giámđốc Bệnh viện Chợ Rẫy: Ủy viên

13. Ông Bùi Đức Phú, Giám đốcBệnh viện ĐKTƯ Huế: Ủy viên

14. Ông Nguyễn Văn Châu, Giámđốc Sở Y tế tp Hồ Chí Minh: Ủy viên

15. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc SởY tếHà Nội: Ủy viên

Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Chuyênviên Vụ TCCB: Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Bích Lưu, Chuyênviên Cục Quản lý KCB: Tổ viên

3. Bà Ngô Thị Bích Hà, Chuyênviên Cục Quản lý KCB: Tổ viên

4. Ông Trần Đức Thuận, Chuyênviên Vụ Khoa học và Đào tạo: Tổ viên

5. Bà Trần Thị Trang, Chuyênviên Vụ Pháp chế: Tổ viên

6. Ông Lê Văn Quân, Chuyên viênVụ Kế hoạch Tài chính: Tổ viên

7. Ông Vũ Anh Tuấn, Chuyên viênCông đoàn y tế Việt Nam: Tổ viên

Điều 2. Ban chỉ đạo cónhiệm vụ:

1. Chỉ đạo các đơn vị liên quanxây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án báo cáo cấp có thẩm quyền phêduyệt.

2. Theo dõi, giám sát, đánh giátiến độ và hiệu quả việc thực hiện Đề án của các đơn vị khi triển khai thựchiện.

3. Định kỳ sơ kết, tổng kết rútkinh nghiệm.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà:Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục - Bộ Ytế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu