THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 227/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH DẦN VÀTHỜI KỲ GIÁP HẠT ĐẦU NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại văn bản số 202/UBND-ĐN ngày 28tháng 01 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 497/UBND ngày 29tháng 01 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại văn bản số 101/UBND-VX ngày29 tháng 01 năm 2010, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại vănbản số 371/LĐTBXH-BTXH ngày 03 tháng 02 năm 2010, Bộ Tài chính tại các văn bảnsố 1710/BTC-NSNN ngày 05 tháng 02 năm 2010, số 1711/BTC-NSNN ngày 05 tháng 02năm 2010, số 1713/BTC-NSNN ngày 05 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất3.619 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói chonhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010, cụthể:

- Tỉnh Kon Tum: 2.000 tấn gạo.

- Tỉnh Khánh Hòa: 619 tấn gạo.

- Tỉnh Lai Châu: 1.000 tấn gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp nhậnsố gạo nêu trên quản lý và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định hiệnhành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ:Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng