UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNGDI TÍCH CẤP TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 vàLuật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sảnvăn hóa và Luật Di sản văn hóa sửa đổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tại Tờ trình số 36/TTr-SVHTTDL ngày 23/4/2013 về việc xếp hạng ditích lịch sử - văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích cấp tỉnh:

DI TÍCH LỊCH SỬ

XƯỞNG IN CƠYẾU THUỘC BAN CƠ YẾU TRUNG ƯƠNG

THÔN KHUÂN KHOAI,XÃ YÊN NGUYÊN , HUYỆN CHIÊM HÓA

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện ChiêmHóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối vớidi tích lịch sử văn hóa theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyệnChiêm Hóa; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ VHTT và DL;
- TT Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy Chiêm Hóa;
- UBND xã Yên Nguyên;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng VX, QHĐT và XD;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu VT, VX (Hà – 20b)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt