ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN NĂM 2015 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối vớingười chấp hành xong án phạt tù;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 16/11/2011 củaChủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chínhphủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trìnhsố 04/TTr-CAT-PV11 ngày 06/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiệncông tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn năm 2015- 2016.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năngliên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện Kếhoạch theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởngcác sở, ban. ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Rón

KẾ HOẠCH

TỔCHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG,GIAI ĐOẠN NĂM 2015 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND , ngày 14/02/2015 của Chủ tịchUBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối vớingười chấp hành xong án phạt tù và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 16/11/2011 củaChủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chínhphủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiệncông tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn năm 2015- 2016 với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xongán phạt tù về địa phương được giáo dục, giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần nhằmgiúp họ hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống.

2. Tổ chức thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, có sựphối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan trong việc triển khai các biện pháptái hòa nhập cộng đồng.

3. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hànhđộng của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân trong công tác quản lý, giáodục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, xóa bỏ mặccảm, hòa nhập tốt với cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN:

1. Đối tượng:

- Những phạm nhân sắp hết thời hạn chấp hành án phạttù tại Trại tạm giam, các Nhà tạm giữ thuộc Công an tỉnh.

- Những phạm nhân được đặc xá, người chấp hành xongán phạt tù về địa phương chưa được xóa án tích theo quy định của pháp luật.

2. Phạm vi thực hiện:

Kế hoạch này được triển khai thực hiện trên phạm vitoàn tỉnh.

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP VÀ PHÂNCÔNG TRÁCH NHIỆM:

A. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰCHIỆN:

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, giáodục về tái hòa nhập cộng đồng nhằm định hướng, khuyến khích, động viên việcquản lý, giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử với ngườichấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.Nội dung, hình thức tuyên truyền, tư vấn phải được thực hiện bằng nhiều phươngpháp, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

2. Người chấp hành xong án phạt tù được tiếp nhận, quảnlý, giáo dục trong thời gian kể từ khi về địa phương đến khi được xóa án tíchtheo quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời, tạođiều kiện thuận lợi giúp đỡ cho họ được đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú,cấp lại giấy chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ cần thiết khác.

3. Người chấp hành xong án phạt tù được quan tâm dạynghề, giải quyết việc làm tùy thuộc vào điều kiện sức khoẻ, khả năng chuyên môncủa bản thân, nhu cầu của người sử dụng lao động và điều kiện thực tế của địaphương; được xem xét hỗ trợ cho vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, các quỹxã hội, quỹ từ thiện ở địa phương để tạo việc làm và sản xuất kinh doanh.

4. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhântham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡngười chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; khuyến khích việc tiếpnhận người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc trong các đơn vị, tổ chức, cơsở sản xuất kinh doanh.

B. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Công an tỉnh:

- Là cơ quan Thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh trongviệc theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo táihòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quannghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế thực hiện các chế độ, chínhsách về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địabàn tỉnh.

- Tổ chức giáo dục pháp luật, trang bị kiến thức cầnthiết về tình hình kinh tế - xã hội, kỹ năng sống… để người chấp hành xong ánphạt tù có ứng xử và định hướng phù hợp sau khi về địa phương cư trú.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với các ban, ngành,đoàn thể ở địa phương tham mưu giúp UBND cùng cấp tổ chức thực hiện các biệnpháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù;hướng dẫn Công an cấp huyện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục,giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyềnvà nghĩa vụ công dân khác theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện tổng hợp tình hình, số liệu,đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ ngườichấp hành xong án phạt tù, gương điển hình tiên tiến, số người không về nơi cưtrú, người tái phạm tội và vi phạm pháp luật khác trong phạm vi địa phương mìnhquản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan Công an cấp trên, nắm, chỉđạo.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, sơ kết, tổngkết theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu, báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh về kết quảthực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hànhxong án phạt tù.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với Trại giam Bộ Quốc phòng, Trạitạm giam cấp Quân khu nắm danh sách những người chấp hành xong án phạt tù từ cácTrại giam thuộc Bộ Quốc phòng, Trại tạm giam cấp Quân khu về địa phương cư trú.Qua đó, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện công tác quản lý,giáo dục, giúp đỡ, hỗ trợ, thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộngđồng.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Thực hiện tốt chính sách, dạy nghề, cho vay vốn, tạoviệc làm nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộngđồng ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động, Thương binh vàXã hội các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, dạy nghề,giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; quan tâmgiúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người chấp hành xong án phạt tù có hoàncảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.

4. Sở Tư pháp:

- Chỉ đạo bộ phận chức năng theo dõi, cập nhật thôngtin về xóa án tích và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiệncho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Rà soát, đánh giá lại hệ thống pháp luật hiện hành,phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót để kiến nghị, đề xuất bổ sung, sửađổi những hạn chế, bất cập nhằm nâng cao hiệu quả thực tế các quy định của phápluật đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng.

5. Cục Thi hành án dân sự:

Chỉ đạo, hướng dẫn các Cơ quan Thi hành án dân sự trongtỉnh lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự, khoản thunộp ngân sách nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điềukiện và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định củapháp luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh tổchức tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ và quần chúng nhân dân về chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù để nângcao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, cácngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi địnhkiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù và quan tâm, tạo điều kiệngiúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm phápluật; tuyên truyền những gương điển hình, mô hình, cách làm hay, có hiệu quảthiết thực giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

7. Sở Tài chính:

- Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc thựchiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xongán phạt tù theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thammưu UBND tỉnh thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện do các cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đóng góp để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xongán phạt tù học nghề, tổ chức sản xuất, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan liên quan,UBND cấp xã quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ ngườichấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm,xóa đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp người chấphành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

9. Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, giáodục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng:

- Thường xuyên nắm tình hình, hoạt động, diễn biến tưtưởng, tâm tư, nguyện vọng và những thuận lợi, khó khăn của người chấp hành xongán phạt tù để kịp thời phản ánh với cơ quan Công an, UBND cấp xã; đôn đốc, nhắcnhở họ chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định củachính quyền địa phương, tích cực tham gia vào các hoạt động chung tại cộng đồngdân cư.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan,tổ chức có liên quan trao đổi, thống nhất biện pháp giúp đỡ người chấp hành xongán phạt tù tiếp tục học tập, tìm việc làm, giải quyết khó khăn, ổn định cuộcsống; kịp thời phát hiện, thông báo cho chính quyền và cơ quan chức năng địaphương về những biểu hiện, thái độ, hành vi vi phạm của người chấp hành xong ánphạt tù để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp và xử lý nghiêm minh theo quyđịnh của pháp luật.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thànhviên của Mặt trận tiếp tục lồng ghép việc thực hiện tái hòa nhập cộng đồng đốivới người chấp hành xong án phạt tù với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chứcnăng tăng cường xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kết hợptuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức trong nhân dânvề tái hòa nhập cộng đồng.

IV. THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ KINHPHÍ HOẠT ĐỘNG:

A. THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

Căn cứ vào Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh vàUBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thựchiện theo từng giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn 1: Từ quý I đến quý IV/2015:

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi các chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức trong tầng lớp nhân dân về côngtác tái hòa nhập cộng đồng.

- Tiến hành khảo sát, rà soát, thống kê, lập danh sáchtất cả những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương nơi cư trú nhưngchưa được xóa án tích (kể cả đối tượng đặc xá và đối tượng chấp hành xong ánphạt tù từ địa phương khác đến).

- Từ kết quả khảo sát, thống kê tiến hành phân loạitheo nhóm các đối tượng như sau:

+ Nhóm các đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn,không có nghề nghiệp, không có việc làm, nhưng họ thật sự muốn hoàn lương, cần vốnđể lao động, sản xuất, học nghề, tìm kiếm việc làm.

+ Nhóm các đối tượng chưa được đăng ký hộ khẩu thườngtrú, chưa được làm giấy chứng minh nhân dân hoặc các loại giấy tờ cần thiếtkhác.

+ Nhóm các đối tượng không trở về địa phương cư trúhoặc thường xuyên vắng mặt tại địa phương; đối tượng chấp hành xong án phạt tù từđịa phương khác đến tạm trú.

+ Nhóm các đối tượng xét thấy còn có khả năng, điềukiện hoạt động phạm tội, đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng có nhiều tiền án,tiền sự, loại côn đồ, hung hãn, bảo kê, đòi nợ thuê…

- Trong những người hoàn lương, chọn ra những ngườithật sự tiêu biểu để tổ chức gặp mặt, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họcần sự hỗ trợ, giúp đỡ những gì, qua đó giúp cho việc chỉ đạo công tác tái hòa nhậptốt hơn trong thời gian tới.

- Trích một phần kinh phí Nhà nước; mặt khác, vận độngcác doanh nghiệp làm ăn kinh tế có hiệu quả trên địa bàn hỗ trợ về vốn, việclàm nhằm giúp cho những người hoàn lương có cuộc sống ổn định, hạn chế đến mứcthấp nhất tình trạng tái phạm tội xảy ra.

- Tổ chức gặp mặt người hoàn lương tiêu biểu tỉnh VĩnhLong năm 2015.

- Cuối quý IV/2015 tiến hành tổ chức sơ kết để rút kinhnghiệm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong giai đoạntiếp theo.

2. Giai đoạn 2: Từ quý I/2015 đến quý IV/2016:

- Nâng cao chất lượng các hoạt động tái hòa nhập cộngđồng đã triển khai ở giai đoạn 1; duy trì thực hiện các biện pháp hay, cách làmhiệu quả; xây dựng và nhân rộng một số mô hình tiêu biểu trong công tác tái hòanhập cộng đồng.

- Cuối quý IV/2016, tiến hành tổ chức Hội nghị tổngkết toàn diện việc thực hiện kế hoạch.

B. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:

- Kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch đượctrích một phần từ ngân sách Nhà nước của địa phương; nguồn đóng góp tự nguyện củacác cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn quỹ khác theo quy định của pháp luật.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyệncăn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm dự trù kinh phí để đảm bảo thựchiện công tác tái hòa nhập cộng đồng và quyết toán đúng quy định của Luật Ngânsách nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnhtheo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch; tổng kếttình hình, kết quả thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết đúng thời gian quy định.

Phối hợp với Sở Tài chính dự trù, đề xuất phân bổ kinhphí thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời tổ chức kiểm tra,giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấphuyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thựchiện; đồng thời định kỳ quý, 6 tháng, năm, báo cáo tình hình, kết quả thực hiệnvề UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nếu cókhó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Công antỉnh) để trao đổi, giải quyết./.