ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp của nhà nước năm 2005

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 187/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004 của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XIV - kỳ họp thứ 2 về việc giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2005;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 19/TT-NV ngày 18/01/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2005 cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 1757 người, chia ra:

- Trường mầm mon 19/5: 33 người, trong đó cán bộ quản lý 02 người, hành chính – phục vụ 05, giáo viên 26 (khi tuyển dụng, tiếp nhận mới hoặc thay thế yêu cầu tốt nghiệp trung học sư phạm mầm non trở lên, hệ chính quy).

- 03 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp: 37 người, trong đó cán bộ quản lý 06, hành chính – phục vụ 06, giáo viên 25 (khi tuyển, tiếp nhận mới hoặc thay thế yêu cầu tốt nghiệp hệ chính quy, đúng chuyên ngành).

- 23 trường Trung học phổ thông: 1512 người, trong đó cán bộ quản lý 68, hành chính – phục vụ 56, giáo viên 1388 (khi tuyển dụng, tiếp nhận mới hoặc thay thế yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, đúng chuyên ngành, hệ chính quy; Trường THPT chuyên Hưng Yên, yêu cầu tốt nghiệp loại khá, giỏi).

- Trường Cao đẳng sư phạm: 175 người, trong đó cán bộ quản lý 03, hành chính – phục vụ 39, giáo viên 133 (khi tuyển dụng, tiếp nhận mới hoặc thay thế yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, đúng chuyên ngành, hệ chính quy, loại khá, giỏi).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các đơn vị trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách